آموزش رایگان ایتالیایی با پادکست
سطح یک

درسها شامل متن مکالمه به ایتالیایی، ترجمه ی فارسی، فایل صوتی و نکات گرامری میباشد.

پادکست یک
Podcast UNA

Ciao! سلام!
Ciao! سلام!
Come stai? حالت چطوره؟
Bene, grazie. E tu? خوبم، متشکرم. تو چطوری؟
Bene. Sei americano? خوبم. آمریکایی هستی؟
Si, sono americano, sei italiana? بله، آمریکایی هستم، ایتالیایی هستی؟
Si, io sono italiana. بله، من ایتالیایی هستم.
Ciao. خداحافظ.
Ci vediamo. میبینمت.

در درس نخست مقدمات یک احوالپرسی ساده را می اموزیم و با ملیت ها نیز آشنا میشویم. با ضمایر فاعلی و فعل essere آشنا میشویم. در زیر نحوه صرف این فعل را میبینید.

sono هستم
sei هستی
è هست
siamo هستیم
siete هستید
sono هستند

دقت داشته باشید که حرف آخر ملیت ها بسته به زن یا مرد بودن گوینده ممکن است به o یا a ختم شود.


پادکست دو
Podcast DUE

Sei inglese? انگلیسی هستی؟
No, non sono inglese. نه، انگلیسی نیستم.
Sei francese? فرانسوی هستی؟
No, non sono francese. نه، فرانسوی نیستم.
Di dove sei? اهل کجایی؟
Io sono americano, e tu? من آمریکایی هستم،و تو؟
Io sono italiana. من ایتالیایی هستم.
Piacere di conoscerti. از آشنایی با تو خوشبختم.
Piacere mio. من هم خوشبختم.

در این درس با ملیت ها بیشتر آشنا میشویم و با نحوه ی پرسیدن ملیت آشنا میشویم. دقت داشته باشید که حرف اخر کلمه بیانگر جنسیت شخص میباشد. برای مثال:
Italiano: یعنی یک مرد ایتالیایی
Italiana: یعنی یک زن ایتالیایی
در ضمن برای منفی کردن میبایست از کلمه ی non قبل از فعل استفاده کنیم. Io non sono: من نیستم
piacere: به معنی خوش آمدن یا خوشبخت شدن میباشد.پادکست سه
Podcast TRE

Ciao! سلام!
Ciao! سلام!
Come stai? حالت چطوره؟
Bene, grazie. E tu? خوبم، متشکرم. تو چطوری؟
Bene. Come ti chiami? خوبم. اسمت چیه؟
Io mi chiamo Jane e tu come ti chiami? اسم من جین هست و تو اسمت چیه؟
Io mi chiamo Massimo. اسم من ماسیمو هست.
Piacere di conoscerti. از آشنایی با تو خوشبختم.
Piacere mio. من هم خوشبختم.
   


در این درس یاد میگیریم چگونه اسم شخصی را بپرسیم  و با فعل chiamarsi به معنی نامیده شدن آشنا میشویم. در زیر نحوه ی صرف این فعل را میبیند.

Mi chiamo نامیده میشوم
Ti chiami نامیده میشوی
Si chiama نامیده میشود

پادکست چهار
Podcast QUATTRO

Ciao Massimo! سلام ماسیمُ!
Ciao Jane! سلام جین!
Come stai oggi? امروز حالت چطوره؟
Così e così, io sono occupato, e tu come stai? ای، امروز سرم شلوغه، تو چطوری؟
Io sono felice perchè mia mamma è a Venezia من خوشحال هستم چون مادرم در ونیز هست.
Che bello! چه خوب!

در این درس مروری بر احوالپرسی میکنیم و با چند کلمه جدید آشنا میشویم که در زیر میبینیم.
oggi: امروز
felice:خوشحال
occupato: مشغول
bello: زیبا
così e così یک اصطلاح است به معنی "نه خوب نه بد"

پادکست پنج
Podcast CINQUE

Ciao Massimo! سلام ماسیم !
Ciao Jane! سلام جین!
Dove vai tu oggi? کجا میری امروز؟
Io vado in pizzeria e tu dove vai? من به پیتزا فروشی میرم و تو کجا میری؟
Io vado a casa. من به خانه میروم.
Ciao, ciao. بای بای
Ci vediamo. همدیگه را میبینیم.

در این درس با یک فعل جدید آشنا میشویم که بسیار پر کاربرد است. فعل andare به معنی رفتن میباشد. این فعل از افعال بی قاعده میباشد و به صورت زیر صرف میشود

Vado می روم
Vai می روی
Va می رود
Andiamo می رویم
Andate می روید
Vanno می روند

برای مطالعه ی بیشتر به صفحه گرامر مربوط به افعال بی قاعده مراجعه کنید.


پادکست شش
Podcast SEI

Ciao! سلام!
Ciao! سلام!
Come stai? حالت چطوره؟
Molto bene, grazie, e tu? خیلی خوب، مرسی، و تو؟
Molto bene. خیلی خوب.
Come ti chiami? اسمت چیه؟
Io mi chiamo Massimo. اسم من ماسیمُ است.
Piacere, io sono Jane. Sei americano? خوشبختم، من جین هستم. آمریکایی هستی؟
Si, io sono americano e tu di dove sei? بله، من آمریکایی هستم و تو کجایی هستی؟
Io sono italiana. من ایتالیایی هستم.
Dove vai oggi? امروز کجا میری؟
Oggi io vado a Venezia e tu dove vai oggi? امروز من به ونیز میرم و تو کجا میری؟
Io vado a casa. Buon viaggio! من به خانه میرم. سفر بخیر!
Grazie. مرسی.
Prego. خواهش میکنم.

viaggio: سفر
buono: خوب - خوش
نکته:  buonoیا buona هر دو به یک معنی هستند و در ترکیب با اسامی مختلف استفاده میشود. مثل:
buon giorno: روز بخیر
buon pomeriggio: عصر بخیر
buona sera: شب بخیر
buona giornata: روز خوبی داشته باشید

پادکست هفت
Podcast SETTE

Di dove sei? کجایی هستی؟
Io sono americana, di New York. من آمریکایی هستم، از نیویورک.
Di dove è la tua famiglia? خانواده ی تو کجایی هستند؟
La mia famiglia è italiana, di Firenze. خانواده ی من ایتالیایی هستند، از فلورانس.
Che bello! چه خوب!

در این درس با حروف اضافه آشنا میشویم. یکی از این حروف اضافه di میباشد.
di در حالت کلی به معنی از میباشد اما در این درس معنی اهل هم میدهد.
برای آشنایی بیشتر با انواع حروف اضافه به این صفحه مراجعه کنید.


پادکست هشت
Podcast OTTO

Parli italiano? ایتالیایی صحبت میکنی؟
No, io non parlo italiano. نه، من ایتالیایی صحبت نمیکنم.
Parli inglese? انگلیسی صحبت میکنی؟
Un po'. یه کمی.
Molto bene. خیلی خوب.

در این درس با فعل parlare به معنی صحبت کردن آشنا میشویم. این فعل از افعال بی قاعده میباشد که به صورت زیر صرف میشود.

parlo حرف میزنم
parli حرف میزنی
parla حرف میزند
parliamo حرف میزنیم
parlate حرف میزنید
parlano حرف میزنند

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه صرف فعل در زبان ایتالیایی به صفحه گرامر این مطلب مراجعه کنید.


پادکست نه
Podcast NOVE

Ciao! سلام!
Ciao! سلام!
Sei sposato? تو ازدواج کردی؟
No, io non sono sposato e tu sei sposata? نه، من ازدواج نکردم، تو ازدواج کردی؟
No, io non sono sposata, sono divorziata. نه، من ازدواج نکردم، مطلقه هستم.
Anche io sono divorziato. من هم مطلقه هستم.

در این درس با دو کلمه ی جدید آشنا میشویم:
sposato به معنی ازدواج کرده
divorziato به معنی مطلقه

پادکست ده
Podcast DIECI

Oggi è il 25 di Dicembre. Buon Natale a tutti! امروز 25 دسامبره. کریسمس به همه مبارک.
Buon Natale, Jane! Io ho un regalo per te. کریسمس مبارک جین. من یه هدیه برای تو دارم.
Un regalo di Natale per me, io sono molto curiosa. یه هدیه کریسمس برای من، خیلی کنجکاوم.
Aprilo! بازش کن!
Un pandoro e un panettone, Grazie! یک پاندورو و یک پنتونه، مرسی!
Prego. خواهش میکنم.

در این درس با فعل avere به معنی داشتن آشنا میشویم. نحوه صرف این فعل را در زیر میبیند.

ho دارم
hai داری
ha دارد
abbiamo داریم
avete دارید
hanno دارند

برای اطلاعات بیشتر در مورد ضمایر فاعلی به صفحه گرامر مربوطه مراجعه کنید.
پاندورو: یک نوع شیرینی سنتی ایتالیایی هست که بیشتر در کریسمس و سال جدید مورد استفاده قرار میگیرد.
پنتونه: یک نوع کیک ایتالیایی که در مراسم سال نو و کریسمس مورد استفاده قرار میگیرد.

پادکست یازده
Podcast UNDICI

Mio fratello si chiama Giovanni. اسم برادر من جواننی است.
Lui è psicologo e non è sposato. او روان شناس است و ازدواج نکرده است.
Lui parla inglese. او انگلیسی صحبت میکند.
Lui vive in Italia. او در ایتالیا زندگی می کند.

پادکست دوازده
Podcast DODICI

Mi scusi, io vorrei un biglietto per Napoli. ببخشید، من یه بلیط برای ناپل میخوام لطفا.
Andata e ritorno? رفت و برگشت؟
Si, andata e ritorno. بله، رفت و .برگشت
Quant'è? چنده؟
Il biglietto costa 20 euro. بلیط 20 یورو میشه.
Grazie. مرسی.
Prego. خواهش میکنم.

در این درس با اصطلاح mi scusi آشنا میشویم که به معنی ببخشید است. از این اصطلاح زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم چیزی را از کسی در حالت محترمانه بپرسیم. اما اگر بخواهیم به صورت دوستانه بپرسیم میتوانیم بگوییم scusa.

پادکست سیزده
Podcast TREDICI

Buon giorno! صبح بخیر!
Buon giorno! صبح بخیر!
Come sta Lei? حال شما چطور است؟
Molto bene, grazie e Lei? خیلی خوبم، ممنون شما چطور هستید؟
Molto bene. خیلی خوبم.
Arrivederci. خدا نگهدار!
Arrivederci. خدا نگهدار!

در این درس با چند اصطلاح برای احوالپرسی آشنا میشویم. در زیر چند کلمه برای شروع احوالپرسی را می آموزیم:
Buongiorno: روز بخیر - سلام محترمانه
Buon pomeriggio: بعد از ظهر بخیر
Buona sera: عصر بخیر - معمولا از ساعت 13 به بعد استفاده میشود.
Buona notte: شب بخیر - معمولا قبل از رفتن به تخت خواب کاربرد دارد.
Arrivederci: خداحافظ - مودبانه

پادکست چهارده
Podcast QUATTORDICI

Buongiorno. صبح بخیر.
Buongiorno. صبح بخیر.
Come si chiama Lei? وام شما چیست؟
Io mi chiamo Bianchi. Come si chiama Lei? اسم من بیانکی است. اسم شما چیست؟
Io mi chiamo Rossi. Di dove è Lei? اسم من رُسسی است. شما کجایی هستید؟
Io sono di Napoli. Di dove è Lei? من اهل ناپل هستم. شما اهل کجا هستید؟
Io sono di Venezia. من اهل ونیز هستم.
Piacere. خوشبختم.
Piacere. خوشبختم.
Arrivederci. تا دیدار دوباره مان.
Arrivederci. تا دیدار دوباره مان.

دقت داشته باشید که برای اینکه بخواهیم شخصی را محترمانه خطاب کنیم میبایست از ضمیر Lei استفاده کنیم و از افعال در زمان سوم شخص مفرد استفاده کنیم.


پادکست پانزده
Podcast QUINDICI

Massimo, aspetta! Io ho una domanda. ماسیمو، صبر کن! من یه سوال دارم.
Si? بله؟
Ehi, Massimo, quanti anni hai tu? ماسیمو، چند سال داری ؟
Io ho trentotto anni, quanti anni hai tu? من سی و هشت سال دارم، تو چند سالته؟
Io ho trentuno anni. من سی و یک سال دارم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اعداد به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

پادکست شانزده
Podcast SEDICI

Mi scusi! Quanto costa questo? ببخشید! قیمت این چنده؟
Questo costa un euro. این قیمتش یک یورو هست.
E quanto costa questo? و قیمت این یکی چنده؟
Questo costa due euro. این قیمتش دو یورو هست.
E quello quanto costa? و اون یکی قیمتش چنده؟
Quello costa tre euro e questo costa quattro. قیمت اون سه یورو و این چهار یورو قیمت داره.
Grazie. متشکرم.
Prego. خواهش می کنم.

دقت داشته باشید که questo , quello ضمایر اشاره میباشند.
questo برای اشاره به نزدیک و به معنی این است.
quello برای اشاره به دور و به معنی آن است.

پادکست هفده
Podcast DICIASETTE

Massimo, hai (tu) un'auto? ماسیمو. تو یه ماشین داری؟
Si, io ho due auto. بله من دوتا ماشین دارم.
Hai un fratello? تو یه برادر داری؟
Si, io ho un fratello بله من یه برادر دارم.
Hai un gatto? آیا یک گربه داری؟
Si, io ho tre gatti. بله من سه تا گربه دارم.

در این درس به حروف تعریف نامعیین میپردازیم.
un یکی از این حروف تعریف نامعیین میباشد.
'un یکی دیگر از این حروف تعریف میباشد که برای کلماتی که با حروف صدادار شروع میشوند، کاربرد دارد.

پادکست هجده
Podcast DICIOTTO

Ciao! Io mi chiamo Lucia. سلام! اسم من لوچیا هست.
Io sono italiana e sono di Venezia. من ایتالیایی هستم و اهل ونیز هستم.
Io ho trenta anni, ho un'auto e ho una casa. من سی سال دارم، یک ماشین دارم و یک خانه دارم.
La casa è molto bella. خانه خیلی زیبا است.
Io parlo inglese, e capisco un po' il francese. من انگلیسی صحبت میکنم، و یه کم فرانسه میفهمم.

در درس قبل با حروف تعریف نامعیین آشنا شدیم. در این درس مروری میکنیم بر این حروف و با یکی دیگر از آنها آشنا میشود.
una: برای کلمات مونث استفاده میشود.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه گرامر این درس مراجعه کنید

پادکست نوزده
Podcast DICIANOVE

Buongiorno. صبح بخیر.
Buongiorno. صبح بخیر.
Prego, mi dica. خواهش میکنم، بفرمایید.
Io vorrei un caffè macchiato e una brioche alla crema. من یک قهوه با چند قطره شیر و یک بریوش با کرم میخواهم لطفا.
Molto bene. بسیار خوب.
Quanto è? چنده؟
Tre euro. سه یورو.
Ecco a Lei cinque euro. پنج یورو خدمت شما.
Ecco il resto. این هم بقیه اش.

Caffè macchiato: یک نوع قهوه است که مقدار کمی شیر به آن افزوده شده.
Latte macchiato: یک نوع قهوه که درصد شیر در آن بیشتر از قهوه است.
Macchiare: به معنی لکه دار کردن میباشد.
Macchiato: به معنی لکه دار شده میباشد.

پادکست بیست
Podcast VENTI

Massimo, hai la ragazza? ماسیمو، تو  نامزد داری؟
Si, io ho la ragazza e si chiama Marina. بله من نامزد دارم و نامش مارینا هست.
E' (lei) grassa? آیا او چاق است؟
No, lei è magra. نه، او لاغر است.
Ha la tua ragazza i capelli biondi? آیا نامزد تو مو های بور دارد؟
No, lei ha i capelli castani. نه، او مو های قهوه ای دارد.

Ragazza در اصل به معنی دختر است ولی ایتالیایی ها به نامزد هم میگویند.

پادکست بیست و یک
Podcast VENTUNO

Mi scusi cameriere, io vorrei ordinare. ببخشید گارسن، من میخواهم سفارش بدهم.
Mi dica. بفرمایید.
Io vorrei una pasta al ragù e poi una bistecca ai ferri. من یک پاستا با سس راگو و بعد یک استیک کبابی میخواهم لطفا.
E come contorno? و برای غذای فرعی؟
Io vorrei dell'insalata mista. من سالاد مخلوط میخواهم لطفا.
E da bere? و نوشیدنی؟
Del vino bianco, grazie. شراب سفید، مرسی.
Prego. خواهش میکنم.

رسم غذا خوردن ایتالیایی ها:
یک پرس غذای کامل در ایتالیا معمولا شامل چهار بخش میباشد که به شرح زیر است.
primo piatto: بشقاب اول که معمولا شامل کربوهیدرات ها میشود مثل نان، برنج، پاستا و غیره
secondo piatto: بشقاب دوم که معمولا غذاهای پروتئینی میباشند مثل گوشت، مرغ، ماهی.
contorno: معمولا سبزیجات در این مجموعه هستند
dolce: به معنی شیرینی است و دسرها و یا میوه در این بخش قرار دارند.

دقت داشته باشید که فعل bere به معنی نوشیدن میباشد اما وقتی که da قبل از آن قرار میگیرد، معنی نوشیدنی میدهد. به همین ترتیب داریم.

da mangiare: خوردنی
da vedere: دیدنی
da sentire: شنیدنی

پادکست بیست و دو
Podcast VENTIDUE

Il signor Ricci ha trentaquattro anni. آقای ریچی سی و چهار سال دارد.
Lui è alto e in buona forma. او قد بلند و خوش تیپ است.
Lui è molto bello ed è anche simpatico. او خیلی زیبا است و همچنین خیلی دلسوز است.
Il signor Ricci è sempre allegro e gentile. آقای ریچی همیشه خوشحال و مودب است.

در این درس با صفتها آشنا میشویم. در ایتالیایی صفتها با موصوف منطبق میشوند. برای مثال:
ragazzo bello: پسر قشنگ
ragazza bella: دختر قشنگ
برای اطلاعات بیشتر در مورد صفتها به صفحه گرامر این بخش مراجعه کنید.

پادکست بیست و سه
Podcast VENTI TRE

Massimo, siamo qui a Miami al concerto di Laura Pausini. ماسیمُ، اینجا در میامی هستیم در کنسرت لائورا پازینی.
Ecco che inizia, Laura, siamo qui! خب شروع میشه، لائورا، اینجاییم.
Brava Laura, sei fantastica, sei la migliore! آفرین لائورا، فوق العاده ای، بهترینی!
Si, lei canta la mia canzone preferita. اره، اون آهنگ مورد علاقه من را میخونه
Strani amori... عقشهای عجیب و غریب...

qui یا qua به معنی اینجا است.
lì به معنی آنجا است.

پادکست بیست و چهار
Podcast VENTIQUATTRO

Ehi Massimo, che ore sono? ماسیمو، ساعت چند است؟
Sono le otto. Oggi io lavoro dalle otto e mezza alle sei e un quarto, e dopo mangio alle sette e quarantacinque. ساعت هشت است. امروز من از ساعت هشت و نیم تا شش و ربع کار می کنم، و سپس ساعت هفت و چهل و پنج غذا می خورم.
Che giornata! عجب روزی!

برای گفتن ساعت در زبان ایتالیایی دو حالت وجود دارد:
che ora è یا che ore sono که هر دو به معنی ساعت چند است میباشند.

برای گفتن ساعت همیشه از حرف تعریف le استفاده میکنیم. برای مثال:
le 5: ساعت پنج
le 2: ساعت دو
le 3: ساعت سه

اما وقتی میخواهیم بگوییم از ساعت یا تا ساعت به روش زیر عمل میکنیم
dalle 8: از ساعت هشت
alle 7 : تا ساعت هفت


پادکست بیست و پنج
Podcast VENTI CINQUE

Io mi chiamo Francesca. اسم من فرانچسکا است.
Io studio italiano qui a Siena. من در اینجا در سیه نا ایتالیایی میخونم.
Io lavoro anche come fotografo e viaggio molto. من به عنوان عکاس کار میکنم و خیلی سفر میکنم.
Io sono molto contenta. من خیلی خوشحال هستم.
Perchè io amo vivere in Italia. برای اینکه من عاشق زندگی کردن در ایتالیا هستم

پادکست بیست و شش
Podcast VENTISEI

Ciao Francesca, quando inizia il film oggi? سلام فرانچسکا، امروز فیلم کی شروع میشه؟
Il film inizia alle quattro e un quarto. فیلم ساعت چهار و ربع شروع میشه.
Quando ci incontriamo? چه وقت همدیگه رو ببینیم.
Noi ci incontriamo alle quattro davanti all'entrata. ما همدیگر را میبینیم در ساعت چهار جلوی ورودی.
Ok, e non fare tardi! باشه، دیر نکنی!
Non ti preoccupare. نگران نباش.

پادکست بیست و هفت
Podcast VENTI SETTE

Ciao Massimo, che cosa è quella? سلام ماسیمُ، اون چیه؟
Questa è una cartolina. این یک کارت پستال است.
Cari amici, oggi io e Jane siamo a Capri. دوستاى عزیز، امروز من و جین در کاپری هستیم.
Il mare è blu e bellissimo e la gente è molto simpatica. دریا آبی و خیلی زیبا است و مردم خیلی مهربان هستند.
A presto. Vostro, Massimo. به امید دیدار. ارادتمند، ماسیمُ.
Che bella cartolina! چه کارت پستال زیبایی!

کاپری نام جزیره ای زیبا در کنار شهر ناپل در ایتالیا است.
دقت داشته باشید که در ایتالیایی "مردم" مفرد است و با فعل مفرد می آید.

پادکست بیست و هشت
Podcast VENTISETTE

Buon giorno! Ha Lei camere libere? روز بخیر! اتاق خالی دارید؟
Per quale giorno? برای چه روزی؟
Io vorrei una camera per questa notte per due persone. من یه اتاق برای امشب برای دو نفر میخواهم لطفا.
Molto bene. Noi abbiamo una stanza con letto matrimoniale. بسیار خوب. ما یک اتاق با تخت دونفره داریم.
Quanto costa la camera? قیمت اتاق چقدر است؟
La camera costa ottanta euro a notte. اتاق هشتاد یورد هر شب است.
La prendo. میگیرمش.

پادکست بیست و نه
Podcast VENTI NOVE

Tutti i giorni Lorenzo prende il treno. لورنتسو هر روز سوار قطار می شود.
Quando è in treno lui legge il giornale, scrive due email, risponde al cellulare e prende un caffè. وقتی که در قطار است او روزنامه میخواند، دو ای میل مینویسد، به موبایل جواب میدهد و یه قهوه میخورد.
Per Lorenzo il treno è un ufficio. برای لورنتسو قطار مانند یک دفتر کاراست .

پادکست سی
Podcast TRENTA

Mi scusi signore, dove è il Colosseo? ببخشید آقا، کلوزیوم کجاست؟
Sempre diritto e poi giri a destra. مستقیم برو و بعد بپیچ به راست.
E dove è il bar Roma? و بار رم کجاست؟
Sempre diritto e poi giri a sinistra, il bar è di fronte alla chiesa. مستقیم برو بعد بپیچ به چپ، بار روبروی کلیسا است.
Molte grazie. خیلی ممنون.
Prego. خواهش میکنم.

در این درس با نحوه ی آدرس دهی آشنا میشویم.
destra: راست
sinistra: چپ
diritto: مستقیم
di fronte: روبروی
girare: گردیدن

در دوره ی بعدی با پادکستهای دیگر و با قواعد مربوط به زمان گذشته، زمان آینده و بسیاری از افعال و اصطلاحات جدید آشنا میشویم.