آموزش دستور زبان (گرامر) ایتالیایی


حروف الفبا

الفبای ایتالیایی دارای 21 حرف میباشد.

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
ا بی چی دی اِ اِفِّ جی آکا ای اِلِّ اِمِّ اِنِ اُ پی کو اِرِّ اِسِّ تی او وو زِتا


حروف J-K-W-X-Y در الفبای ایتالیایی وجود ندارند و اگر در کلمه ای استفاده شوند آن کلمه از زبان دیگری وارد ایتالیایی شده است.
مثل کلمه W.C که معادل آن در ایتالیایی bagno است و کلمه taxi که معادل آن در ایتالیایی tassi میباشد.

J K W X Y
ای لونگا کاپا دوپیا وو ایکس ایپسیلونتلفظ

در اینجا کمی به نحوه تلفظ و صدای حروف در ایتالیایی میپردازیم. به نکات زیر در هنگام تلفظ دقت داشته باشید:
H در ايتاليايي نوشته ميشود ولي خوانده نميشود.
GN صدای "نی" میدهد. مثل signora که "سینیورا" خوانده میشود.
GL صدای "یی" میدهد. مثل famiglia که "فامیلیا" خوانده میشود. البته حرف ل خیلی نرم تلفظ میشود.
S اگر یکی باشد در داخل کلمه معمولا صدای "ز" میدهد اما وقتی دوتا باشد صدای "س" میدهد.

اگر بعد از حرف C حروف H, O, Aبیایید صدای "ک" میدهد. به مثالهای زیر دقت کنید:

کلمه تلفظ معنی
CAFFE کافه قهوه
MONACO مُناکُ موناکو
CHITARRA کیتّارا گیتار
ZUCCHERO زوکِّرُ شکر

اگر بعد از حرف C حروف E , I بیایید صدای "چ" میدهد.

کلمه تلفظ معنی
BICICLETTA بیچیکلِتّا دوچرخه
CIOCCOLATA چُکُّلاتا شکلات
ARANCIA اَرَنچا پرتقال
PIACERE پیاچِرِ خوشبختم

اگر بعد از حرف G حروف H, O, A بیایید صدای "گ" میدهد.

کلمه تلفظ معنی
GARDA گاردا نام دریاچه
LAGO لاگُ دریاچه
SPAGHETTI سپاگتّی اسپاگتی
RAGU راگو راگو

اگر بعد از حرف G حروف E , I بیایید صدای "ج" میدهد.

کلمه تلفظ معنی
GELATO جِلاتُ بستنی
BUONGIORNO بُنجُرنُ روزبخیر
GERMANIA جِرمانیا آلمان
OROLOGIO اُرُلُجُ ساعت


اعداد

اعداد از یک تا بیست را در جدول زیر مشاهده میکنید:

ZERO صفر
UNO يک
DUE دو
TRE سه
QUATTRO چهار
CINQUE پنج
SEI شش
SETTE هفت
OTTO هشت
NOVE نه
DIECI ده
UNDICI يازده
DODICI دوازده
TREDICI سيزده
QUATTORDICI چهارده
QUINDICI پانزده
SEDICI شانزده
DICIASSETTE هفده
DICIOTTO هجده
DICIANNOVE نوزده
VENTI بيست
VENTUNO بيست و يک

اعداد از سی تا صد:

TRENTA سي
QUARANTA چهل
CINQUANTA
پنجاه
SESSANTA شصت
SETTANTA هفتاد
OTTANTA هشتاد
NOVANTA نود
CENTO صد

هزار - میلیون - میلیارد

MILLE هزار
UN MILIONE يک ميليون
UN MILIARDO يک ميليارد

اعداد ترتیبی در جدول زیر آمده هست. همانطور که میبینید کافیست پسوند esimo را به عدد اضافه کنیم تا عدد ترتیبی بسازیم:

PRIMO اول
SECONDO دوم
TERZO سوم
QUARTO چهارم
QUINTO پنجم
SESTO ششم
SETTIMO هفتم
OTTAVO هشتم
NONO نهم
DECIMO دهم
UNDICESIMO يازدهم
DODICESIMO دوازدهم
TREDICESIMO سيزدهم
QUATTORDICESIMO چهاردهم
QUINDICESIMO پانزدهم
SEDICESIMO شانزدهم
DICIASETTESIMO هفدهم
DICIOTTESIMO هجدهم
DICIANNOVESIMO نوزدهم
VENTESIMO بيستم
VENTUNESIMO بيست يکم

اعمال چهارگانه ریاضی را در جدول زیر مشاهده میکنید.

18 + 20 = 38 diciotto più venti fa trentotto.
95 - 16= 79 novantacinque meno sedici fa settantanove.
11 x 5 = 55 undici per cinque fa cinquantacinque.
39 / 13 = 3 trentanove diviso tredici fa tre.


ضمایر اشاره

ضمایر اشاره یا pronomi dimostrativi همانطور که از اسم آنها مشخص است برای اشاره کردن به موضوعی بکار میرود. در جدول زیر این ضمایر را میبینید:

مذکر مونث معنی
QUESTO QUESTA این
QUESTI QUESTE اینها
QUELLO QUELLA آن
QUELLI QUELLE آنها

از ضمایر زیر برای اشاره به نزدیک استفاده میکنیم.
اگر اسم مورد نظر مفرد و مذکر باشد از questo استفاده میکنیم
اگر اسم مورد نظر مفرد و مونث باشد از questa استفاده میکنیم.
اگر اسم مورد نظر جمع و مذکر باشد از questi استفاده میکنیم.
اگر اسم مورد نظر جمع و مونث باشد از queste استفاده میکنیم.

Questo bambino این کودک - پسر
Questa bambina این کودک - دختر
Questi bambini این کودکان - پسرها
Queste bambine این کودکان - دخترها

از ضمایر زیر برای اشاره به دور استفاده میکنیم.
اگر اسم مورد نظر مفرد و مذکر باشد از quel استفاده میکنیم
اگر اسم مورد نظر مفرد و مونث باشد از quella استفاده میکنیم.
اگر اسم مورد نظر جمع و مذکر باشد از quelli استفاده میکنیم.
اگر اسم مورد نظر جمع و مونث باشد از quelle استفاده میکنیم.

Quel bambino آن کودک - پسر
Quella bambina آن کودک - دختر
Quei bambini آن کودکان - پسرها
Quelle bambine آن کودکان - دخترها


ساعت، روز، هفته، ماه

در این بخش با نحوه پرسیدن و گفتن ساعت، روزهای هفته و نام ماه های سال آشنا میشویم.
بخاطر داشته باشید که ora به معنی ساعت است. اگر بخواهیم بپرسیم ساعت چنده؟ میتوان گفت: CHE ORA È یا CHE ORE SONO
نکته : برای گفتن ساعت همیشه از حرف تعریف le استفاده میشود. فقط برای ساعت یک، از حرف تعریف l' استفاده میشود.
همچنین برای هر ساعتی بجز ساعت یک از sono استفاده میشود.

گفتن ساعت:

9.00 SONO LE NOVE
8.15 SONO LE OTTO E QUINDICI
6.30 SONO LE SEI E TRENTA
12.20 SONO LE DODICI E VENTI
3.35
SONO LE TRE E TRENTACINQUE
7.45 SONO LE SETTE E QUARANTACINQUE

برای گقتن ساعت یک، نصفه شب، و ظهر از È استفاده میشود.

1.00 È L'UNA
12.00 È MEZZOGIORNO
00.00 È MEZZANOTTE
12.00 È MEZZOGIORNO

نام روزهای هفته:

Lunedi دوشنبه
Martedi سه شنبه
Mercoledi چهارشنبه
Giovedi پنج شنبه
Venerdi جمعه
Sabato شنبه
Domenica یک شنبه

نام ماه ها:

Gennaio ژانویه
Febbraio فوریه
Marzo مارچ
Aprile آپریل
Maggio می
Giugno جون
Luglio جولای
Agosto آگست
Settembre سپتامبر
Ottobre اکتبر
Novembre نوامبر
Dicembre دسامبر


حروف تعریف معیین مفرد

حرف تعریف واژه ای است که قبل از اسم می آید و به جنسیت و تعداد آن دلالت دارد. کلیه اسمها در زبان ایتالیایی دارای جنسیت مذکر یا مونث هستند. برای اسمهای مفرد یا جمع همچنین مذکر یا مونث، حرف تعریف مختص خود استفاده میشود.

حروف تعریف معیین برای اسمهای مفرد
Il La L' Lo

حرف تعریف il برای اسمهای مذکر که با حروف بی صدا شروع می شوند از حرف تعریف il استفاده میکنیم. همانطور که مشاهده میکنید اسامی مذکر به حرف o ختم میشوند.


کلمات مذکر
IL GELATO بستنی
IL CUOCO آشپز
IL NUMERO شماره
IL FORMAGGIO پنیر
IL GIORNO روز

برخی از اسمهای مذکر به حرف e ختم میشوند که نمونه ای از این اسمها را میبینید.

کلمات مذکر
IL GIORNALE روزنامه
IL DENTE دندان
IL CUORE قلب
IL CAFFE' قهوه
IL DOTTORE دکتر

حرف تعریف la برای اسمهای مونث که با حروف بی صدا شروع می شوند از حرف تعریف la استفاده میکنیم. همینطور که مشاهده میکنید اسامی مونث به حرف a ختم میشوند.

کلمات مونث
LA MACCHINA ماشین
LA BICICLETTA دوچرخه
LA CHIESA کلیسا
LA VALIGIA چمدان
LA PASTA پاستا

برخی از اسمهای مونث هم به حرف e ختم میشوند که نمونه ای از این اسمها را میبینید. برای تشخیص جنسیت کلماتی که به e ختم میشود تنها راه، نگاه کردن در دیکشنری است.

کلمات مونث
LA LEZIONE درس
LA CHIAVE کلید
LA CARNE گوشت
LA BASE پایه
LA NAZIONE ملت

نکته: کلماتی که با پسوند zione تمام میشوند همیشه مونث هستند.
نکته: روزهای هفته همگی مذکر هستند بجز یکشنبه.

حرف تعریف l' برای اسمهای مذکر یا مونثی که با حرف صدادار شروع میشوند از حرف تعریف l' استفاده میکنیم.

کلمات مذکر
L'OROLOGIO ساعت
L'ANIMALE حیوان
L'OCCHIO چشم
L'OSPEDALE بیمارستان
L'AMORE عشق
کلمات مونث
L'ATTENZIONE توجه
L'ESTATE تابستان
L'IMMIGRAZIONE مهاجرت
L'INFORMAZIONE اطلاعات
L'APE زنبور عسل

حرف تعریف lo برای اسامی مذکر که با حرف sو حرف بعدی بی صدا شروع می شوند از lo استفاده میکنیم. همینطور برای اسامی مذکری که با حرف z شروع میشوند.

کلمات مذکر
LO STUDENTE دانش آموز پسر
LO STADIO استادیوم
LO SPAGNOLO اسپانیایی
LO SPORT ورزش
LO STATO کشور

اما برای اسامی مونث که با sو حرف بعدی بی صدا شروع می شوند طبق روال معمول از la استفاده میکنیم.

کلمات مونث
LA STUDENTESSA دانش آموز دختر
LA STAMPA چاپ
LA SPAGNOLA اسپانیایی زن
LA STRANIERA خارجی زن

البته همیشه اسامی مذکر به o و اسامی مونث به a ختم نمی شوند و کلماتی هم از این قواعد استثنا هستند مثل:

کلمات استثنا
LA MANO دست
LA FOTO عکس
IL DIPOLOMA دیپلم
IL CINEMA سینما
IL PROBLEMA مشکل

کاربرد:

در زیر نمونه هایی از کاربرد حرف تعریف معین را مشاهده میکنید:

با اسامی اشیاء
Il tavolo میز
La penna خودکار

با صفتها و ضمیرهای ملکی
I miei genitori والدین من

با اسامی معنی
La fede ایمان
La salute سلامت

با رنگها و لباسها
Il cappotto پالتو
Il rosso قرمز

با اعضای بدن
La mano دست
La faccia صورت

با اسامی روزها و ماهها
La domenica یکشنبه
Il marzo مارچ

با نام خانوادگی فرد
Il signor Bianchi آقای بیانکی
La signora Gucci خانم گوچی

با اسامی شغلها
Lo scultore مجسمه ساز
Il muratore بنا

با اسامی فلزات
Il ferro آهن
L'oro طلا

با جهت های جغرافیایی
Il nord شمال
Il sud جنوب
L'est شرق
L'ovest غرب

با اسامی میوه ها و حیوانات
Il cane
سگ
La mela سیب

با اسامی درختان
La palma نخل
Il melo درخت سیب

با اسامی اعیاد و جشنهای مذهبی
Il natale
کریسمس
La pentecoste
پنته کُسته
La pasqua پاسکوا

با اسامی کوهها، رودها 
Il Danubio
دانوب
Le Alpi
رشته کوه آلپ
I Pirenei رشته کوه پیرنه

با اسامی دروس
La matematica
ریاضی
La chimica
شیمی
La storia تاریخ

با اسامی کشورها
L'Egitto
ریاضی
Il Brasile
شیمی
Il Belgio تاریخ
Il Peru پرو
Il Cile شیلی
Il Canada کانادا
L'Uruguay اروگوئه
Il Venezuela ونزوئلا
Il Giappone ژاپن
Gli stati uniti ایالات متحده

با اسامی برخی شهرها و استانها مثل
Il Piemonte پیه مونته
L'Aquila لاکویلا
L'Aia لایا
Il Pireo پیرئو
La Spezia
لاسپِزیا
Il Veneto وِنِتُ
Il Cairo قاهره
La Mecca مکه

با اسامی افراد معروف
Il famoso Giorgio Armani  جورجیو آرمانی معروف

به حروف تعریف معیین و مفرد articoli determinativi al singolare گفته میشود.حروف تعریف معیین جمع

حروف تعریف معیین زمانیکه در مورد مطلب نا مشخصی صحبت میکنیم کاربرد دارد. مثلا وقتی میگوییم "خانه ها" در واقع به تعدادی خانه اشاره میکنیم که اطلاعات بیشتری در مورد آنها وجود ندارد. در جدول زیر انواع این حروف تعریف را مشاهده میکنید:

حروف تعریف معیین برای اسمهای جمع
Gli Le I

نحوه جمع بستن اسامی

حرف تعریف I برای جمع بستن کلمات مذکری که با حرف بی صدا شروع میشوند و به حرف o ختم میشوند، حرف اخر کلمه را از o به i تغییر میدهیم و همچنین حرف تعریف il را به i تغییر میدهیم.

حرف تعریف مفرد حرف تعریف جمع
il gelato i gelati
il cuoco i cuochi
il numero i numeri
il formaggio i formaggio
il gusto i gusti

در مورد کلمات مذکری که با حرف بی صدا شروع میشوند و به e ختم میشوند، حرف آخر کلمه را از e به i تغییر میدهم.

حرف تعریف مفرد حرف تعریف جمع
il vigile i vigili
il giornale i giornali
il cuore i cuori
il dottore i dottori
il signore i signori

حرف تعریف Le برای جمع بستن کلمات مونثی که با حرف بی صدا شروع میشوند و به حرف a ختم میشوند، حرف آخر کلمه را از a به e تغییر میدهیم و همچنین حرف تعریف la را به le تغییر میدهیم.

حرف تعریف مفرد حرف تعریف جمع
la macchina le macchine
la bicicletta le biciclette
la chiesa le chiese
la valigia le valigie
la tavola le tavole

برای اسمهای مونثی که با حرف بی صدا شروع میشوند و به e ختم میشوند، حرف آخر کلمه را از e به i تغییر میدهیم و حرف تعریف la را به le تغییر میدهیم.

حرف تعریف مفرد حرف تعریف جمع
la lezione le lezioni
la chiave le chiavi
la carne le carni
la base le basi
la nazione le nazioni

برای اسمهای مونثی که با حرف صدا دار شروع می شوند و به e ختم میشوند، حرف آخر کلمه را از e به i تغییر میدهیم و حرف تعریف l’ به le تغییر میکند.

حرف تعریف مفرد حرف تعریف جمع
l'attenzioni le attenzioni
l'estate le estati
l'immigrazione le immigrazioni
l'informazione le informazioni
l'ape le api

حرف تعریف Gli برای جمع بستن کلمات مذکری که با حرف صدادار شروع میشوند و به حرف o یا e ختم میشوند، حرف آخر کلمه را به i تغییر میدهیم و حرف تعریف را از l’ به gli تغییر میدهیم.

حرف تعریف مفرد حرف تعریف جمع
l'orologio gli orologi
l'occhio gli occhi
l'arrivo gli arrivi
l'orecchio gli orecchi

همینطور اگر کلمه به e ختم شود باز هم از همین رویه استفاده میکنیم

حرف تعریف مفرد حرف تعریف جمع
l'ospedale gli ospedali
l'animale gli animali
l'amore gli amori

در ایتالیایی به حروف تعریف معیین برای اسامی جمع articoli determinativi al plurale گفته میشود.حروف تعریف نامعیین مفرد

حروف تعریف نامعیین همانطور که از اسمشان معلوم است بر نامعین بودن یک موضوع دلالت دارند. برای مثال وقتی میگوییم "کتاب را به من بده"، منظورمان به یک کتاب خاص است. اما اگر بگوییم "یک کتاب به من بده" به کتاب خاصی اشاره نمیکنیم. تمامی حروف تعریف زیر نیز به معنی یک میباشند که با توجه به اسمی که بعد از آنها میاید باید حرف تعریف درست را انتخاب کنیم.

حروف تعریف نامعیین برای اسمهای مفرد
Un Una Uno Un'

حرف تعریف un قبل از اسامی مذکری که با حروف بی صدا شروع میشوند. مثل:
un bambino
un ragazzo

حرف تعریف una قبل از اسامی مونث که با حروف بی صدا شروع میشوند. مثل:
una bambina
una ragazza
una sedia
una pizza

حرف تعریف uno قبل از اسامی مذکری که باحرف s و حرف بعدی بی صدا شروع می شوند. 
uno scrittore
uno studente
uno strumento

حرف تعریف un' قبل از اسامی مونثی می آید که با حروف صدادار شروع می شوند. مثل:
un'amica
un'ocaحروف تعریف نامعیین جمع

از حروف تعریف نامعیین برای اسمهای جمع زمانی که بخواهیم در مورد مطالبی ناشناخته صحبت کنیم کاربرد دارد. برای مثال وقتی میگوییم "خانه هایی در شهر وجود دارند" در واقع به تعدادی خانه اشاره میکنیم و اطلاعات بیشتری به مخاطب نمیدهیم. در جدول زیر این حروف تعریف را مشاهده میکنید.

حروف تعریف نامعیین برای اسمهای جمع
Dei Degli Delle

حرف تعریف dei برای اسمهای جمع مذکری که با حروف بی صدا شروع می شود می باشد. برای مثال:

Dei libri
Dei bicchieri

حرف تعریف degli برای اسمهای جمع مذکری که با حروف ps یا gn شروع میشوند.

Degli psicologhi
Degli gnocchi

یا برای اسمهای جمع مذکری که با حروف صدادار شروع می شوند می باشد.

Degli esempi
Degli amici

یا برای اسمهای جمع مذکری که با حروف sp یا st شروع میشوند.

Degli studenti
Degli specchi

یا برای اسمهای جمع مذکری که با حرف z شروع میشود.

Degli zeri

حرف تعریف delle برای اسمهای جمع مونث بکار میرود.

Delle porte
Delle finestre

Delle idee
Delle amiche

در ایتالیایی به حروف تعریف نامعیین و جمع aricoli indeterminativi al plurale گفته میشودضمایر فاعلی

ضمایر فاعلي همانطور که از اسم آن پیداست به فاعل کننده کار مربوط میشوند. به بیان ساده همان (من، تو، او، ما، شما، آنها) میباشند. البته در ایتالیایی ضمیر او برای اشاره به دختر یا پسر متفاوت است. به جدول زیر دقت کنید:

io من
tu تو
lei او دختر
lui او پسر
noi ما
voi شما
loro آنها

در زبان ایتالیایی اگر بخواهیم شخصی را محترمانه خطاب کنیم، میتوانیم از ضمیر Lei استفاده کنیم. برای اشتباه نشدن با ضمیر او که به دختر اشاره دارد همیشه L را با حرف بزرگ مینویسند.

فعلهای avere و essere

نحوه صرف فعلهاي بودن و داشتن که در ایتالیایی به آنها ausiliari میگویند را در زیر مشاهده میکنید:

ESSERE بودن
io sono من هستم
tu sei تو هستی
lei / lui è او هست
noi siamo ما هستیم
voi siete شما هستید
loro sono آنها هستند

AVERE داشتن
io ho من دارم
tu hai تو داری
lei / lui ha او دارد
noi abbiamo ما داریم
voi avete شما دارید
loro hanno آنها دارند

به چند مثال از نحوه صرف و کاربرد افعال بالا دقت کنید:

Io sono ragazzo. من پسر هستم.
Tu sei ragazza. تو دختر هستی.
Lei è Angela. او آنجلا است.
Voi siete italiani. شما ایتالیایی هستید.
Noi siamo iraniani. ما ایرانی هستیم .
Loro sono ragazze. آنها دختر هستند .

برخی از اسامی با استفاده از پسوند های essa یا rice مونث میشوند.

Dottor Hosmer è un professore di storia دکتر هوسمر استاد تاریخ است
Io sono professoressa من استاد دانشگاه هستم
Stephen King è uno scrittore استفن کینگ یک نویسنده است
Georgia è una scrittrice جورجیا یک نویسنده است

منفي کردن:

براي منفي کردن يک جمله کافيست از non قبل از فعل استفاده کنيم. به مثلا زیر دقت کنید:

Io sono studente.
من دانش آموز هستم
Io non sono studente. من دانش آموز نیستم


انواع فعل

افعال ايتاليايي از نظر ظاهر به سه دسته تقسيم ميشوند:
دسته اول: افعالي که به ARE ختم ميشوند.
دسته دوم: افعالي که به ERE ختم ميشوند.
دسته سوم: افعالي که به IRE ختم ميشوند.
در زیر تعدادی از این فعل ها را به صورت دسته بندی شده مشاهده میکنید.

افعالی که به ARE پایان میابند


SALTARE پریدن
SALUTARE سلام کردن
PAGARE پرداخت کردن
ANDARE رفتن
FARE انجام دادن
CANTARE آواز خواندن
MANGIARE خوردن
PARLARE صحبت کردن
ARRIVARE رسیدن
ASCOLTARE گوش دادن
ASPETTARE منتظر ماندن
BALLARE رقصیدن
CAMMINARE راه رفتن
CANTARE آوازخواندن
DIMENTICARE فراموش کردن
GUIDARE رانندگی کردن
IMPARARE یاد گرفتن
INSEGNARE یاددادن
LAVORARE کارکردن
NUOTARE شناکردن
PRANZARE نهارخوردن
SUONARE نواختن
TELEFONARE تلفن کردن
VISITARE ملاقات کردن

افعالی که به ERE پایان میابند

SCRIVERE نوشتن
RIDERE خندیدن
SAPERE دانستن
VOLERE خواستن
POTERE توانستن
PRENDERE گرفتن
METTERE گذاشتن
LEGGERE خواندن
ACCENDERE روشن کردن
BATTERE زدن
CADERE افتادن
CHIEDERE درخواست کردن
CONOSCERE شناختن
CORRERE دویدن
CREDERE باور کردن
DESCRIVERE شرح دادن
ELEGGERE انتخاب شدن
MORDERE گاز گرفتن
NASCERE به دنیا آمدن
OFFENDERE توهین کردن
PERDERE از دست دادن
RIMANERE ماندن
ROMPERE شکستن
VENDERE فروختن
SOPRAVVIVERE زنده ماندن

افعالی که به IRE پایان میابند

PARTIRE عزیمت کردن
TRADIRE خیانت کردن
DIRE گفتن
SALIRE سوار شدن
MORIRE مردن
FINIRE تمام کردن
CAPIRE فهمیدن
SENTIRE شنیدن
ACCONSENTIRE موافقت کردن
ASSORBIRE جذب کردن
APRIRE باز کردن
BOLLIRE جوشیدن
COPRIRE پوشاندن
CUCIRE دوختن
DORMIRE خوابیدن
FUGGIRE فرارکردن
MENTIRE دروغ گفتن
SCOPRIRE فاش کردن
SEGUIRE دنبال کردن
SERVIRE خدمت کردن
SFUGGIRE در رفتن
SOFFRIRE زجرکشیدن
VESTIRE لباس پوشیدن
PARTIRE غزیمت کردن
RIAPRIRE بازگشایی کردن

البته تعداد انگشت شماري از افعال جزو اين 3 دسته نيستند، برای مثال:
TRADUREترجمه کردن
RIDURREکم کردنزمان حال ساده

صرف افعال در زمان حال ساده به دو دسته ی با قاعده و بی قاعده تقسیم میشوند افعال با قاعده از یک جدول خاص پیروی می کنند که در زیر نحوه صرف افعال سه گانه را مشاهده میکنید.

قانون نحوه صرف افعال سه گانه:

همانطور که میدانید افعال در ایتالیایی سه شکل دارند یعنی بر اساس سه حرف آخرشان به سه دسته قابل تفکیک هستند. در زیر میبینید که حروف آخر فعلها با توجه به جدول زیر تغییر میکند.

ضمیر ARE ERE IRE
IO O O O
TU I I I
LEI / LUI A E E
NOI IAMO IAMO IAMO
VOI ATE ETE ITE
LORO ANO ONO ONO

افعال با قاعده:

همانطور که در بالا آموختیم صرف افعال با قاعده از یک الگوی مشخص پیروی میکند. در زیر صرف چند نمونه از این فعل ها را میبینید:

ضمیر PARARE VEDERE SENTIRE
IO PARLO VEDO SENTO
TU PARLI VEDI SENTI
LEI / LUI PARLA VEDE SENTE
NOI PARLIAMO VEDIAMO SENTIAMO
VOI PARLATE VEDETE SENTITE
LORO PARLANO VEDONO SENTONO

افعال بی قاعده:

افعال بی قاعده دارای کمی شباهت به همدیگر هستند ولی فقط باید آنها را حفظ نمود.چند نمونه از صرف این فعلها را در زیر میبینید:

VOLERE
خواستن
POTERE
توانستن
ANDARE
رفتن
FARE
انجام دادن
VOGLIO POSSO VADO FACCIO
VUOI POUI VAI FAI
VUOLE PUÒ VA FA
VOGLIAMO POSSIAMO ANDIAMO FACCIAMO
VOLETE POTETE ANDATE FATE
VOGLIONO POSSONO VANNO FANNO

نمونه ای دیگر از افعال بی قاعده

SALIRE
سوارشدن
DOVERE
بایستن
DIRE
گفتن
SAPERE
دانستن
SALGO DEVO DICO SO
SALI DEVI DICI SAI
SALE DEVE DICE SA
SALIAMO DOBBIAMO DICIAMO SAPPIAMO
SALITE DOVETE DITE SAPETE
SALGONO DEVONO DICONO SANNO

نمونه ای دیگر از افعال بی قاعده که دارای قاعده ی خاص خود میباشند.

USCIRE
خارج شدن
CAPIRE
فهمیدن
INSERIRE
وارد کردن
FINIRE
تمام کردن
ESCO CAPISCO INSERISCO FINISCO
ESCI CAPISCI INSERISCI FINISCI
ESCE CAPICSE INSERISCE FINISCE
USCIAMO CAPIAMO INSERIAMO FINIAMO
USCITE CAPITE INSERITE FINITE
ESCONO CAPISCONO INSERISCONO FINISCONO

فعلهای زیر مانند فعل capire صرف می شوند.

PULIRE تمیز کردن
DIMAGRIRE لاغر شدن
PUNIRE تنبیه کردن
TRADIRE خیانت کردن
DIMINUIRE کم کردن
OBBEDIRE اطاعت کردن
SPEDIRE فرستادن
FORNIRE فراهم کردن
INGRANDIRE بزرگ کردن
STARNUTIRE عطسه کردن
REAGIRE واکنش دادن
PREFERIRE ترجیح دادن
COSTRUIRE ساختن
TOSSIRE سرفه کردن
IMPAZZIRE دیوانه شدن
GUARIRE معالجه کردن
CONDIRE ادویه زدن
DIGERIRE هضم کردن
INFLUIRE تاثیر گذاشتن
ARROSSIRE سرخ شدن
GRADIRE با احترام پذیرفتن
SPARIRE محو شدن


کلمات پرسشی

کلمات پرسشی مانند همه زبانها برای سوال کردن بکار می آیند. در زیر تعداد از این کلمات را میبینید:.

Chi? چه کسی
Di Chi? از چه کسی
Che? چه
Che cosa? چه چیز
Quale? – Quali? کدام-کدامها
Quanto? چندتا
Quando? چه وقت
Come? چطور
Perchè? برای چه

اکنون به مثالهای زیر برای درک بهتر دقت کنید:

Chi è lui? او کی هست؟
Di Chi parlate? از چه کسی صحبت میکنی؟
Che? چه
Che cosa volete? چه چیز میخواهید؟
Quale è tuo indirizzo? آدرس تو کدام است؟
Quanto costa? چند می ارزه؟
Quando vieni a Roma? چه وقت به رم می ایی؟
Come si chiama? چطور نامیده میشود؟
Perchè vuoi sapere? برای چه میخواهی بدانی؟


انواع حروف اضافه

به حرف اضافه در ایتالیایی preposizioni گفته میشود. این حروف و معانی آنها را در زیر مشاهده میکنید.

a da su di in tra per con

a به معنی به، در، با است.
da به معنی از، پیش، نزد است.
su به معنی روی یا بالای است.
di به معنی از، کسره اضافه میباشد.
in به معنی در، داخل، به، با است.
tra به معنی بین است.
per به معنی برای، به طرف است.
fra به معنی دیگر، بین است.
con به معنی با است.

کاربردهای حروف اضافه:

حرف اضافه A: قبل از پایتختها، اسم اشیاء، همه فعلها که قصد انجام دادنشان را داریم و بصورت مصدر می آیند، قبل از piedi یعنی پیاده، قبل از شهرها، اسم مکان. مثال:

Io vado a Roma. به رم می روم. (شهرها)
Paolo viene a pisa. پائولو به پیزا میآید.
Io vado a letto. من به تختخواب می روم.(اشیاء)
Io esco a fare spese. خارج می شوم برای خرید کردن.(مصدرها)
Francesco va a scuola فرانچسکو به مدرسه میرود (برخی مکانها)

حرف اضافه Da: بعد از فعل های رفتن، زندگی کردن، اقامت داشتن، رسیدن، برگشتن (andare, vivere, abitare, arrivare, tornare) و قبل از اسم اشخاص (Maria)
مثال:

Laura vive da Carla. لائورا پیش کارلا زندگی می کند.
Franco abita da carlo. فرانکو اقامت دارد پیش کارلو.
Chiara torna da franco. کیارا برمی گردد پیش فرانکو.

نکته1: در حالتی که از فعل برگشتن (tornare) استفاده می کنیم، da می تواند بعد از فعل و قبل از اسم شهر بیاید.
مثال:Chiara torna(برمیگردد) da franco(اسم شخص).
Chiara torna(برمیگردد) da zurigo(اسم شهر).

نکته2: هر گاه da قبل از فعل بصورت مصدر بیاید اسم مصدر می شود. مثال:
Da vedere: دیدنی
Da bere: نوشیدنی
Da mangiare:خوردنی

حرف اضافه Su: قبل از اسم می آید و همیشه با حرف تعریف اسم ترکیب می شود. مثال:
il + tavolo(میز) sul tavolo
Su + il + giornale(ژورنال) sul giornale

حرف اضافه Di: اگر قبل از اسم شهر بیاید بمعنای اهل آن شهر بودن است. مثال:

Io sono di Milano. من اهل میلان هستم.
Io sono di Napoli. من اهل ناپل هستم.

نکته: معنای دیگر di کسره اضافه است. مانند:

Le chiavi di casa کلیدهای خانه
Nessuno di voi viene con me? هیچ کدام از شما با من می آید؟

حرف اضافه In: قبل از اسم کشورها مانند:

in Germania به آلمان
in Italia به ایتالیا

قبل از مکان هایی که وارد می شویم برای انجام کار خاص. مثال:

vado in banca به بانک میروم.
andiamo in biblioteca به کتابخانه میرویم.
vado in discoteca به دیسکو میروم.
vado in ufficio به دفترکار میروم.
vado in palestra به باشگاه میروم.

نکته 1: قبل از کلمات citta(شهر)، centro(مرکز شهر)، montagna(کوه)، in بکار می رود.
نکته 2: قبل از وسایل نقلیه in می آید و معنایش "بوسیله ی" می باشد. مثال:

In autobus. بوسیله اتوبوس
In macchina. بوسیله ماشین
In treno. بوسیله قطار

نکته3: قبل از اسم مغازه ها. مثال:

In macelleria در قصابی

نکته 4: قبل از اسم مکان در داخل خانه. مثال:

In cantina در زیرزمین
In camera در اتاق

نکته 5: قبل از زمان، فصلها، ماهها. مثال:

vado in estate در تابستان میروم.
torno in aprile در آپریل برمیگردم.

نکته 7: قبل از زمان لازم برای تمام کردن یک فعالیت. مثال:

Lavoro in un’ora. کار می کنم تا یکساعت دیگر.


حروف اضافه ترکیبی

حروف اضافه ی ترکیبی یا preposizioni articolate از ترکیب شدن حرف اضافه با حرف تعریف بعدشان بوجود می ایند. همانطور که قبلا توضیح داده شد حرف تعریف معین برای اسم های شناخته شده و مشخص می آیند، حال اگر در جمله ای حرف اضافه in, a, da, di بیاید و پس از آن اسم شناخته شده ای باشد مسلما حرف تعریف معین آن نیز باید به همراهش بیاید که در اینصورت با حرف اضافه ترکیب شده و بصورتهای زیر نمایان میگردد.

il lo l' la i gli le
di del dello dell' della dei degli delle
a al allo all' alla ai agli alle
da dal dallo dall' dalla dai dagli dalle
in nel nello nell' nella nei negli nelle
su sul sullo sull' sulla sui sugli sulle

به نمونه های زیر دقت کنید:

Questa moto è  dell'amico di Mario. این موتور برای دوست ماریو است.
Domani vado a pranzo  dal mio amico. فردا برای ناهار پیش دوستم میروم.
Nella fabbrica di mio zio lavorano molti giovani. در کارخانه عمویم جوانهای زیادی کار میکنند.
Il libro è sulla tavola. کتاب روی میز است.
Nello stato del Vaticano در کشور واتیکان

نکته: برای اسامی کشورهایی که نشانه مفرد بودن دارند (اکثر کشورها) حرف تعریف استفاده نمیشود.

Carlo va in America. کارلو به آمریکا میرود.
Carlo va in Olanda.
کارلو به هلند میرود.

اما برای کشورهایی که نشانه جمع بودن دارند همواره با حرف تعریفشان می آیند.

Carlo va negli stati uniti. کارلو به ایالات متحده میرود.
Carlo va nei paesi bassi. کارلو به کشورهای پست میرود.

نکته: قبل از سال و قرن از حرف تعریف nel استفاده میشود. in + il = nel

Nel ventesimo secolo در قرن بيستم
Nel 1955 در سال 1955


زمان گذشته ساده

به زمان گذشته ساده در زبان ایتالیایی passato prossimo میگویند. براي ساختن زمان گذشته ي ساده بايد "اسم مفعول" را داشته باشيم. پس از اینکه اسم مفعول را ساختید میبایست از افعال کمکي "داشتن" يا "بودن" برای ساختن زمان گذشته استفاده کنید. حال در زیر نحوه ساخت اسم مفعول را بیاموزید.


اسم مفعول یا participio passato

قبل از اینکه نحوه ی ساختن اسم مفعول را بیاموزیم لازم است که بدانید افعال در زمان گذشته نیز به دو حالت با قاعده و بي قاعده تقسيم ميشوند. ساختن اسم مفعول برای افعال باقاعده بسیار ساده است و کافیست سه حرف آخر فعل را برداشته و طبق زیر عمل کنید.
برای افعالی که به are ختم میشوند ato میگذاریم.
برای افعالی که به ere ختم میشوند uto میگذاریم.
برای افعالی که به ire ختم میشوند ito میگذاریم.
برای مثال در فعل andare کافیست are را با ato جایگزین کنیم و اسم مفعول ما andato خواهد بود.

اسم مفعول در افعال با قاعده

افعال با قاعده ای که به are ختم میشوند مانند جدول زیر:

فعل اسم مفعول
andare andato
giocare giocato
parlare parlato

افعال با قاعده ای که به ere ختم میشوند مانند جدول زیر:

فعل اسم مفعول
avere avuto
dovere dovuto
sapere saputo

افعال با قاعده ای که به ire ختم میشوند مانند جدول زیر:

فعل اسم مفعول
finire finito
sentire sentito
capire capito

اسم مفعول در افعال بي قاعده

"اسم مفعول" در افعال بي قاعده، با شکل اوليه فعل متفاوت است و فقط بايد آنرا به خاطر سپرد یا به عبارتی حفظ کرد. در زیر فهرستی از این فعل ها را مشاهده میکنید.

فعل
اسم مفعول
معني
ACCENDERE ACCESO روشن کردن
APRIRE APERTO باز کردن
CHIEDERE CHIESTO درخواست کردن
CHIUDERE CHIUSO بستن
COGLIERE COLTO پذيرفتن
CUOCERE COTTO پختن
DIRE DETTO گفتن
DIVIDERE DIVISO تقسيم کردن
ESSERE STATO بودن
FARE FATTO انجام دادن
LEGGERE LETTO خواندن
METTERE MESSO گذاشتن
PRENDERE PRESO گرفتن
PORRE POSTO قراردادن
REGGERE RETTO نگه داشتن
RIMANERE RIMASTO ماندن
RISPONDERE RISPOSTO جواب دادن
ROMPERE ROTTO شکستن
SCEGLIERE SCELTO انتخاب کردن
SCRIVERE SCRITTO نوشتن
SPEGNERE SPENTO خاموش کردن
TRARRE TRATTO کشيدن
VEDERE VISTO ديدن
VENIRE VENUTO آمدن
VINCERE VINTO بردن
VOLGERE VOLTO برگشتن

یک نکته ی بسیار مهم دیگر در ساختن زمان گذشته ، استفاده ی بجا از فعل کمکی است. دقت داشته باشید که افعال در زمان گذشته ساده به دو دسته تقسيم ميشوند:
1-افعال حرکتي
2- افعال غير حرکتي
افعال حرکتي افعالي هستند که از خود حرکت نشان ميدهند يعني از نقطه اي به نقطه ديکر حرکتي توسط پا انجام ميشود. مثل فعل رفتن، دویدن، آمدن.
افعال غير حرکتي افعالي هستند که از خود حرکتي نشان نميدهند. مثل فعل خوردن، دیدن، صحبت کردن که حرکتی توسط پا در این فعلها انجام نمیگیرد.
همانطور که در بالا هم گفته شد، براي ساختن زمان گذشته بايد از افعال کمکي "بودن" و يا "داشتن" استفاده کرد و باید فعل کمکی مناسب را با اسم مفعول ترکیب کرد. اما نکته در اینجاست که چه زمانی باید از فعل بودن و چه زمانی از فعل داشتن باید استفاده کرد؟ جواب بسیار ساده است.

در صورتي که فعل از نوع حرکتي باشد از فعل کمکي "بودن" استفاده ميشود و در صورتي که فعل غير حرکتي باشد از فعل کمکي "داشتن" استفاده ميشود.

صرف افعال غير حرکتي:

براي افعال غير حرکتي از فعل کمکي داشتن یا Avere استفاده ميکنيم .

AVERE + PARTICIPIO PASSATO

Io ho parlato
من صحبت کردم
Tu hai parlato تو صحبت کردی
lei- lui ha parlato او صحبت کرد
Noi abbiamo parlato ما صحبت کردیم
Voi avete parlato شما صحبت کردید
Loro hanno parlato آنها صحبت کردند

نکته: "اسم مفعول" همیشه یکسان است و براي مفرد مذکر، مفرد مونث، جمع مذکر، و جمع مونث به يک حالت صرف ميشود و تغيير نميکند. یعنی هممواره parlato است.

صرف افعال حرکتي:

براي افعال حرکتي از فعل کمکي essere استفاده ميشود.

ESSERE + PARTICIPIO PASSATO

Io sono andato/a من رفتم
Tu sei andato/a تو رفتی
Lei/Lui siamo andati/e او رفت
Noi siamo andati/e ما رفتیم
Voi siete andati/e شمارفتی
Loro sono andati/e آنها رفتند

نکته: دقت داشته باشید که حرف آخر "اسم مفعول" در مفرد مذکر به O- مفرد مونث به A- جمع مذکر به I- جمع مونث به Eختم مي شود.
مثال: در فعل andare هنگاميکه ميگوييم "من رفتم"
اگر گوينده مذکر باشد اسم مفعول به o ختم ميشود Io sono andato
اگر گوينده مونث باشد اسم مفعول به a ختم ميشود Io sono andata
اگر گویندگان مونث باشند اسم مفعول به e ختم ميشود loro sono andate
اگر گویندگان مذکر باشند اسم مفعول به i ختم ميشود loro sono andati
براي آنکه بدانيم يک فعل حرکتي است يا غير حرکتي کافيست از خودمات سوال کنيم، چه چيز را + گذشته فعل؟
اگر سوال مورد نظر منطقي باشد آن فعل غير حرکتي است و اگر منطقي نباشد حرکتي است. براي مثال، فعل خوردن: چه چيز را خوردم؟ چون سوال مورد نظر منطقي است پس فعل خوردن غير حرکتي است. فعل نشستن: چه چيز را نشستم؟ چون سوال مورد نظر منطقي نميباشد پس فعل ما غير حرکتي است. حال اگر بخواهیم این مطلب را از دیدگاه علمی تری بررسی کنیم باید به خاطر بیاوریم که فعلها از لحاظ دستور زبان فارسی نیز دو دسته بودند، فعلهای لازم و فعلهای متعدی. فعلهای لازم آنهایی بودند که به مفعول نیازی نداشتن مثل فعل رفتن. برای مثال شما میتوانید بگویید علی رفت و لازم نیست که توضیح بیشتری بدهیم که علی کجا رفت؟ چون جمله کاملا معنی دارد. اما فعلهای متعدی به افعالی گفته میشد که به مفعول نیاز دارند. برای مثال فعل خوردن به مفعول نیاز دارد. مثلا شما نمیتوانید بگویید علی خورد. چون جمله ناقص است و حتما باید مشخص کنید علی چه چیز را خورد.

نکته: مکان قید ها در زمان گذشته همیشه بین فعل کمکی و اسم مفعول است.

قیدهای Sempre(هميشه)، mai(هرگز)، ancora(هنوز)، più(بيشتر)، appena(به محض اينکه)، معمولا بين فعل کمکي و اسم مفعول (pp) مي آيند.

Hai mai visto quel film? هرگز اين فيلم را ديده اي ؟
Sei mai andato al ristorante cinese? تابحال به رستوران چيني رفته اي؟
Ho appena letto il giornale. همين الان روزنامه را خواندم.


ضمایر مفعولی مستقیم

همانطور که میدانید ضمایر مفعولی جایگزین اسم میشوند. به این ضمایر در ایتالیایی pronomi گفته میشود. در جدول زیر فهرستی از این ضمیرها را مشاهده میکنید:

ضمیر معنی
lo آن را مذکر
la آن را مونث
li آنها را مذکر
le آنها را مونث
ne از آن

چند مثال مفید:

Ti piace il pesce?
Si, lo mangio spesso.
ماهی دوست داری؟
بله، اغلب آنرا میخورم.
Non ci sono più verdure.
Non c'è problema, le compro io.
سبزیجات دیگه نیست.
مشکلی نیست، من آنرا میخرم.
Sei peperoni, per cortesia.
Li vuole rossi o gialli?
شش تا فلفل دلمه ای لطفا.
آنها را زرد میخواهید یا قرمز؟
Compri tu le olive?
Si, le prendo verdi o nere?
زیتونها را تو میخری؟
بله، از آنها سبز یا سیاه بگیرم؟

نکته: ضمایر مستقیم میتوانند به انتهای فعل نیز اضافه شوند. به مثال زیر دقت کنید:

Non lo posso chiamare Non posso chiamarlo

ضمیر NE

هنگام استفاده از این ضمیر باید بدانیم که موضوع بحث قبلی در چه موردی بوده. این ضمیر جایگزین اسمی میشود که قبلا در مورد آن صحبت شده.

برای مثال در خونه ى دوستتون قرمه سبزى مى خوريد، دوستتون مى پرسه:

Vuoi ancora un pò di Ghorme Sabzi? یه کم دیگه قرمه سبزی میخوای؟

به جای جمله ی بالا میتوان گفت:

Ne vuoi ancora un po'? یه کم دیگه ازش میخوای؟

در دانشگاه:

Ho bisogno della borsa di studio, vorrei saperne di più, quali documenti servono به بورس احتياج دارم، مى خواستم بيشتر در مورد ش بدونم چه مدارکی لازمه.

نکته: به ضمایر مفعولی مستقیم (complemento oggetto) هم میگوند.

در زیر فعلی را که با ضمیر ne امیخته شده میبینید:

Andarsene از اینجا رفتن
Io me ne vado از اینجا میروم
Tu te ne vai از اینجا میروی
Lui/Lei se ne va از اینجا میرود
Noi ce ne andiamo از اینجا میرویم
Voi ve ne andate از اینجا میروید
Loro se ne vanno از اینجا میروند


ضمیرهای مفعولی غیر مستقیم

در ایتالیایی ضمیرهای مفعولی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده اند. در این قسمت ضمیرهای مفعولی غیر مستقیم را یاد میگیرید. این ضمیرها فقط در هنگام استفاده از فعلهایی مشخص کاربرد دارند که به مرور زمان با این فعلها آشنا خواهید شد.

ضمایر بی آوا
ضمایر آوایی
معنی
mi A me به من
ti A te به تو
gli A lui به او (پسر)
le A lei به او (دختر)
Le A Lei به او (احترامی)
ci A noi به ما
vi A voi به شما
gli A loro به آنها

ضمیرهای آوایی و بی آوا تفاوت چندانی ندارند و میتوان هر دو صورت را در جمله بکار برد.
مثال: Mi picae = A me piace

Mi sembra troppo giovanile. به نظر من خیلی جوانپسند می آید.
Ti piace ? دوست داری؟
( برای تو خوشایند است؟)
Gli va bene questo capo ? این لباس برای او (پسر) مناسب است؟
Il rosso non le piace. او (دختر) رنگ قرمز را دوست ندارد.
( برای او قرمز خوشایند نیست)
Come Le sembra ? به نظر شما چطوره؟
Ci consiglia per il matrimonio. به ما براي عروسی راهنمایی ميدهد.
Vi mando un messago.
به شما یک پیام میفرستم.
Gli piacciono le gonne.
آنها دامنها را دوست دارند.
(دامن ها برای آنها خوشایند است.)


ضمیرهای مفعولی ترکیبی

در زبان ایتالیایی میتوان ضمیرهای مستقیم و غیر مستقیم را ترکیب نمود. نمونه ی ترکیب این ضمایر را در جدول زیر میبیند:

غیر مستقیم مستقیم
lo la li le
mi Me lo Me la Me li Me le
ti Te lo Te la Te li Te le
gli Glielo Gliela Glieli Gliele
ci Ce lo Ce la Ce li Ce le
vi Ve lo Ve la Ve li Ve le
gli Glielo Gliela Glieli Gliele

چند نمونه مثال از ترکیب ضمیرهای مستقیم و غیر مستقیم را مشاهده میکنید.

Me la compri? آن را برای من می خری؟
Voglio comprargliela. می خواهم آن را برای او بخرم.
Me lo dai? آن را به من میدهی؟
Te la passo. آن را به تو میدهم.


قیدها و صفت ها

صفت ها:

به صفت در ایتالیایی aggettivo گفته میشود. یک قانون کلی در ایتالیایی این است که صفت به لحاظ ظاهری از موصوف پیروی میکند. به جدول زیر دقت کنید، همانطور که میبینید یک صفت میتواند به چهار حالت تغییر شکل یابد (مفرد یا جمع، مذکر یا مونث)
صفتهایی که به حرف o ختم میشوند میتوانند به چهار حالت تغییر یابند. برای نمونه صفت famoso را در زیر مشاهده میکنید که به چهار حالت تغییر شکل یافته است.

مفرد مذکر مفرد مونث جمع مذکر جمع مونث
FAMOSO FAMOSA FAMOSI FAMOSE

صفتهایی که به حرف E ختم میشوند فقط دو حالت دارند (مفرد و جمع)

مفرد جمع
PESANTE PESANTI

نکته: صفتها بعد از اسم می آیند و درجنسیت و عدد با آن اسم مطابقت دارند.

مفرد جمع
IL GATTO NERO I GATTI NERI
LA GATTA NERA LE GATTE NERE
IL RAGAZZO CATTIVO I RAGAZZI CATTIVI
LA RAGAZZA BRAVA LE RAGAZZE BRAVE

صفتهای nessuno, buono, grande اگر قبل از اسم قرار گیرند، به صورت خلاصه شده میآیند:

Un gran casino! یک به هم ریختگی بزرگ!
Lui ha un buon rapporto con me. او یک رابطه خوب با من دارد.
Il bel paese کشور زیبا
Nessun uomo هیچ آدمی

صفت bello وقتی قبل از اسم میاید مانند حروف تعریف معیین تغییر شکل میدهد.

Il bel paese کشور قشنگ
Una bellacasa یک خانه ی زیبا
Un bell'appartamento یک آپارتمان قشنگ

در زیر فهرستی از برخی صفتها را به همراه معنی آنها میبینید:

صفت معنی
LENTO یواش
VELOCE سریع
GRASSO چاق
MAGRO لاغر
PIENO کامل/پر
VUOTO خالی
PRESTO زود
TARDI دیر
LUMINOSO نورانی
BUIO تاریک
BUONO خوب
CATTIVO بد
CALDO گرم
FREDDO سرد
LEGGERO سبک
PESANTE سنگین
NUOVO نو
VECCHIO کهنه
LARGO گشاد
STRETTO باریک
MOLTO خیلی
MOLTISSIMO خیلی زیاد
TROPPO بیش از حد
PIÙ DEL بیشتر از
POCO کم
MOLTO POCO خیلی کم
TROPPO POCO بیش از حد کم
MENO کمتر
ABBASTANZA کافی
ASSAI بسیار

قید ها:

همانطور که میدانید قید یا avverbio بر روی فعل تاثیر میگذارد. برای ساختن قید از صفت کمک میگیریم. برای این کار کافیست کلمه mente را به انتهای صفت در حالت مونث بیافزاییم تا به قید برسیم.

صفت
قید
NUOVA NUOVAMENTE
LENTA LENTAMENTE
STRETTA STRETTAMENTE

معمولا در صفتهایی که به حرف e ختم میشوند برای ساختن قید کافیست حرف e را حذف کرده و mente به صفت اضافه کنیم.

صفت
قید
ESEMPLARE ESEMPLARMENTE
GENTILE GENTILMENTE
SPECIALE SPECIALMENTE
VELOCE VELOCEMENTE

قید زمان

قید زمان یا avverbio di tempo به زمان انجام یک کار میپردازد. در زیر چند نمونه از قیدهای زمان را مشاهده میکنید.

قید معنی
STAMATTINA امروز صبح
STASERA امشب
OGGI امروز
DOMANI فردا
IERI دیروز
ALTRO IERI پریروز
DUE GIORNI FA دو روز پیش
SETTIMANA SCORSA هفته پیش
MESE SCORSO ماه پیش
ANNO SCORSO سال پیش
DUE ANNI FA دو سال پیش

قید مقدار

در اینجا تعدادی از قیدهای مقدار یا avverbi di quantità را مشاهده میکنید. البته گاهی ممکن است آنها نقش صفت را در جمله داشته باشند.

قید معنی
MOLTO خیلی
POCO کم
SOLO فقط
TANTO زیاد


صفتهای ملکی

صفتهای (ضمیرهای) ملکی یا aggettivi possessivi نشان دهنده مالکيت مي باشند و به دو دسته مذکر و مونث تقسيم ميشوند. یکی برای کلمات مونث و یکی برای کلمات مذکر.

مذکر مونث معنی
MIO MIA مال من
TUO TUA مال تو
SUO SUA مال او
NOSTRO NOSTRA مال ما
VOSTRO VOSTRA مال شما
LORO LORO مال آنها

توجه: در استفاده از ضماير ملکي ما کاري به گوينده نداريم بلکه اسم ملاک است و اگر اسم مذکر باشد از ضمير ملکي مذکر و اگر مونث باشد از ضمير ملکي مونث استفاده ميکنيم.

Il mio libro کتاب من
la mia penna مداد من
la tua casa خانه ی تو
il nostro vaso گلدان م
la vostra bambina بچه(دختر) شما

نحوه جمع بستن ضمایر ملکی:

دقت داشته باشید که در مواجهه با یک اسم جمع میبایست از صفت ملکی جمع استفاده کنیم. برای جمع بستن ضماير ملکي میتوانید به جدول های زیر مراجعه کنید:

برای کلمات مذکر:


مفرد جمع
MIO MIEI
TUO TUOI
SUO SUOI
NOSTRO NOSTRI
VOSTRO VOSTRI
LORO LORO

برای کلمات مونث:

مفرد جمع
MIA MIE
TUA TUE
SUA SUE
NOSTRA NOSTRE
VOSTRA VOSTRE
LORO LORO

در هنگام استفاده از ضماير ملکي براي اعضاي خانواده مثل padre - madre - sorella - fratello - nonna - marito - moglie از حرف تعريف معيين il,la استفاده نميشود مثلا جمله il mio padre غلط است. اما اگر بخواهيم جمع ببنديم حتما بايد حرف تعريف جمع استفاده شود.

i miei genitori والدین من
i tuoi cugini پسر عموهای تو

در مورد ضمير ملکي loro در حالت مفرد و جمع حرف تعريف معيين بايد استفاده شود.

il loro padre پدر آنها
il loro fratello برادر آنها


صفت برتر، برترین

در اینجا به بررسی صفتها و انواع آن در زبان ایتالیایی میپردازیم.
نکته اول اینکه در ایتالیایی صفت و موصوف با یکدیگر از لحاظ جنسیت تطابق دارند. یعنی اگر یک اسم مذکر داشته باشیم، حتما میبایست صفت را نیز به صورت مذکر بیاوریم و برعکس اگر اسم مونث باشد، صفت نیز به صورت مونث استفاده خواهد شد. مثال:

alto ragazzo پسر بلند
alta ragazza دختر بلند

صفت برتر (superlativo):

برای ساخت صفت برتر کلمه piu به معنی بیشتر را قبل از صفت میاوریم. مثال:

Lei è bella. او زیبا است.
Lei è più bella. او زیباتر است.

همچنین برای مقایسه میتوانیم از ساختار più … di استفاده کنیم. مثال:

Paolo è più alto di Alessandro. پائلو از الساندرو بلندتر است.
Sara è più magra di Chiara سارا از کیارا لاغرتر است.

صفت برترین یا عالی (superlativo assoluto):

برای ساخت صفت عالی از il più یا la più استفاده میشود. مثال:

Paolo è il più alto. پائلو بلندترین است.
Sara è la più magra di tutte le altre ragazze. سارا لاغرترین دختر بین همه ی دختران است.


زمان آینده ساده

از زمان آینده ی ساده برای بیان مطلبی که در آینده رخ خواهد داد استفاده میشود.

در زمان آینده ساده، افعال "بودن" و "داشتن" به صورت زیر صرف میشوند.

ESSERE معنی
IO SARÒ خواهم بود
TU SARAI خواهی بود
LEI / LUI SARÀ خواهد بود
NOI SAREMO خواهیم بود
VOI SARETE خواهید بود
LORO SARANNO خواهند بود
AVERE معنی
IO AVRÒ خواهم داشت
TU AVRAI خواهی داشت
LEI / LUI AVRÀ خواهد داشت
NOI AVREMO خواهیم داشت
VOI AVRETE خواهید داشت
LORO AVRANNO خواهند داشت

نمونه کاربرد فعلهای کمکی در زمان آینده در جمله:

Io sarò a Milano il sabato. شنبه در میلان خواهم بود.
Domani, avremo un'altra giornata. فردا روز دیگری خواهیم داشت.

حروف انتهای افعال سه گانه در زمان آینده ساده به شکل زیر تغییر میکنند:

PRONOME ARE ERE IRE
IO ERÒ ERÒ IRÒ
TU ERAI ERAI IRAI
LEI / LUI ERÀ ERÀ IRÀ
NOI EREMO EREMO IREMO
VOI ERETE ERETE IRETE
LORO ERANNO ERANNO IRANNO

چند نمونه از نحوه صرف فعل های سه گانه:

PRONOME PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLERÒ LEGGERÒ SENTIRÒ
TU PARLERAI LEGGERAI SENTIRAI
LEI / LUI PARLERÀ LEGGERÀ SENTIRÀ
NOI PARLEREMO LEGGEREMO SENTIREMO
VOI PARLERETE LEGGERETE SENTIRETE
LORO PARLERANNO LEGGERANNO SENTIRANNO

نحوه استفاده از فعل در زمان آینده را در مثالهای زیر مشاهده کنید:

Dopo domani andrò alla scuola پسفردا به مدرسه خواهم رفت.
Oggi pomeriggio parlerai con Mauro? امروز بعد از ظهر با مائورُ صحبت خواهی کرد؟


زمان حال استمراری

به زمان حال استمراری gerundio گفته میشود. برای ساخت حال استمراری باید "اسم مصدر" را با توجه به فعل بسازیم.

نحوه ساختن اسم مصدر: برای این کار کافیست حروف انتهای فعل را تغییر دهیم. در مورد افعال سه گانه به روش زیر عمل میکنیم.

<
ARE > ANDO
ANDARE ANDANDO
CANTARE CANTANDO
DARE DANDO
GIOCARE GIOCANDO
PARLARE PARLANDO

 

ERE > ENDO
AVERE AVENDO
RIMANERE RIMANENDO
CHIUDERE CHIUDENDO
VEDERE VEDENDO
SAPERE SAPENDO

 

IRE > ENDO
FINIRE FINENDO
SERVIRE SERVENDO
APRIRE APRENDO
SENTIRE SENTENDO
CAPIRE CAPENDO

برای ساختن حال استمراری باید فعل stare را در زمان حال ساده صرف کنیم و سپس "اسم مصدر" را به آن اضافه کنیم. فرمول آن به این شکل است:

stare + gerundio

اکنون به چند نمونه از فعلهای صرف شده در این زمان در زیر دقت کنید:

Parlare صحبت کردن
Sto parlando در حال صحبت هستم
Stai parlando در حال صحبت هستی
Sta parlando در حال صحبت هست
Stiamo parlando در حال صحبت هستیم
State parlando در حال صحبت هستید
Stanno parlando در حال صحبت هستند

Vedere دیدن
Sto vedendo در حال دیدن هستم
Stai vedendo در حال دیدن هستی
Sta vedendo در حال دیدن هست
Stiamo vedendo در حال دیدن هستیم
State vedendo در حال دیدن هستید
Stanno vedendo در حال دیدن هستند

Sentire شنیدن
Sto sentendo در حال شنیدن هستم
Stai sentendo در حال شنیدن هستی
Sta sentendo در حال شنیدن هست
Stiamo sentendo در حال شنیدن هستیم
State sentendo در حال شنیدن هستید
Stanno sentendo در حال شنیدن هستند


زمان گذشته استمراری

گذشته استمراری یا imperfetto به زمانی گفته میشود که کاری به صورت مستمر در آن در حال اجرا بوده است. برای صرف افعال در زمان گذشته استمراری، پسوند فعلها به صورت زیر تغییر میکند:

PRONOMI ARE ERE IRE
IO AVO EVO IVO
TU AVI EVI IVI
LEI/LUI AVA EVA IVA
NOI AVAMO EVAMO IVAMO
VOI AVATE EVATE IVATE
LORO AVANO EVANO IVANO

چند نمونه از صرف فعلها در گذشته استمراری را در زیر میبینید:

PRONOMI PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLAVO LEGGEVO SENTIVO
TU PARLAVI LEGGEVI SENTIVI
LEI/LUI PARLAVA LEGGEVA SENTIVA
NOI PARLAVAMO LEGGEVAMO SENTIVAMO
VOI PARLAVATE LEGGEVATE SENTIVATE
LORO PARLAVANO LEGGEVANO SENTIVANO

برخی از فعلها به صورت بی قاعده صرف میشوند:

PRONOMI FARE ESSERE DIRE
IO FACEVO ERO DICEVO
TU FACEVI ERI DICEVI
LEI/LUI FACEVA ERA DICEVA
NOI FACEVAMO ERAVAMO DICEVAMO
VOI FACEVATE ERAVATE DICEVATE
LORO FACEVANO ERAVANO DICEVANO


افعال بازتابی در زمان حال

فعلهای بازتابی همیشه به si ختم میشوند. برای تبدیل یک فعل به حالت بازتابی کافیست حرف اخر فعل را برداشت و به جای آن si قرارداد. نتیجه این فعلها برروی شخص و یا اشخاص باز میگردد. دقت داشته باشید که همه فعلها را نمیتوان به حالت بازتابی تبدیل کرد. برای صرف افعال بازتابی از ضمایر بازتابی استفاده میشود که به شرح زیر است:

ضمایر فاعلی ضمایر بازتابی
IO MI
TU TI
LEI - LUI SI
NOI CI
VOI VI
LORO SI

در زبان فارسی افعالی به این شکل وجود ندارد.

LAVARSI شستن بازتابی
MI LAVO خودم را میشورم
TI LAVI خودت را میشوری
SI LAVA خودش را میشورد
CI LAVIAMO خودمان را میشوریم
VI LAVATE خودتان را میشورید
SI LAVANO خودشان را میشورند

چند نمونه از کاربرد افعال بازتابی را در زیر مشاهده میکنید:

حالت بازتابی مثال معنی
GUARDARSI Mi guardo nello specchio. خودم را در آینه نگاه میکنم.
SENTIRSI Ci sentiamo dopo. همدیگه را میشنویم بعدا.
PETTINARSI Lui si pettina i cappelli ogni mattina. او موهای خودش را شانه میکند هر صبح.
LAVARSI Io mi lavo sotto la doccia. من خودم را میشویم زیر دوش.
SVEGLIARSI Loro si svegliano tardi. آنها دیر بیدار میشوند.
VESTIRSI Lui si veste sempre cosi. او همیشه اینگونه لباس میپوشد.
RIPOSARSI Io mi riposo nella pausa. من استراحت میکنم در زمان استراحت.
METTERSI Mi metto la tuta. من گرمکن به تن به کنم.


افعال بازتابی در زمان گذشته

وقتی افعال بازتابی را در زمان گذشته استفاده میکنیم همیشه از فعل "بودن" به عنوان فعل کمکی استفاده میکنیم. در زیر به نحوه صرف فعل بازتابی lavarsi در زمان گذشته دقت کنید.

LAVARSI شستن بازتابی
MI SONO LAVATO / A خودم را شستم
TI SEI LAVATO / A خودت را شستی
SI È LAVATO / A خودش را شست
CI SIAMO LAVATI / E خودمان را شستیم
VI SIETE LAVATI / E خودتان را شستید
SI SONO LAVATI / E خودشان را شستند

دقت داشته باشید، با توجه به فاعل، حرف آخر "اسم مفعول" مثل افعال حرکتی تغییر میکند.

حالت بازتابی مثال معنی
GUARDARSI Mi sono guardato nello specchio. خودم را (پسر) در آینه نگاه کردم.
SENTIRSI Ci siamo sentiti ieri. دیروز همدیگه را شنیدیم.
PETTINARSI Lui si è pettinato i cappelli giovedì scorso. او (پسر) جمعه ی پیش موهایش را شانه کرد .
LAVARSI Io mi sono lavato sotto la doccia. من خودم را زیر دوش شستم.
SVEGLIARSI Loro si sono svegliati tardi. آنها دیر بیدار شدند.
VESTIRSI Lei si è vestita. او (دختر) لباس پوشید.
RIPOSARSI Io mi sono riposato nella pausa. من (پسر) استراحت کردم در زمان توقف.
METTERSI Mi sono messa la tuta. من(دختر) گرمکن به تن کردم.


زمان گذشته بعید

به زمان گذشته بعید در ایتالیایی trapassato prossimo گفته میشود. برای ساخت زمان گذشته بعید باید فعلهای کمکی "essere" و "avere" را در زمان گذشته استمراری صرف نموده و اسم مفعول فعل مورد نظر را استفاده کنیم. به نحوه صرف این فعلها در زمان گذشته بعید در جدول زیر دقت نمایید:

ESSERE AVERE
ERO AVEVO
ERI AVEVI
ERA AVEVA
ERAVAMO AVEVAMO
ERAVATE AVEVATE
ERANO AVEVANO

باید دقت داشته باشیم که مثل صرف افعال در زمان گذشته ساده، فعل های حرکتی از essere و فعلهای غیر حرکتی از avere استفاده میکنند.

صرف افعال غير حرکتي (verbi non movimentati):

IO AVEVO PARLATO
من صحبت کرده بودم
TU AVEVI PARLATO
تو صحبت کرده بودی
LEI-LUI AVEVA PARLATO
او صحبت کرده بود
NOI AVEVAMO PARLATO
ما صحبت کرده بودیم
VOI AVEVATE PARLATO
شما صحبت کرده بودید
LORO AVEVANO PARLATO آنها صحبت کرده بودند

صرف افعال حرکتي (verbi di movimento):

IO ERO ANDATO/A من رفته بودم
TU ERI ANDATO/A تو رفته بودی
LEI-LUI ERA ANDATO/A او رفته بود
NOI ERAVAMO ANDATI/E ما رفته بودیم
VOI ERAVATE ANDATI/E شما رفته بودید
LORO ERANO ANDATI/E آنها رفته بودند


حالت التزامی در زمان حال

در حالت التزامی یا congiuntivo گوینده خود را ملزم به انجام کاری میداند و یا دیگران را ملزم به انجام کاری میکند. برای مثال در جمله "امروز اگر به سر کار بروم " فعل رفتن در این جمله حالت التزام اور است.
افعال کمکی در حالت التزامی به صورت زیر صرف میشوند.

ESSERE معنی
IO SIA باشم
TU SIA باشی
LEI / LUI SIA باشد
NOI SIAMO باشیم
VOI SIATE باشید
LORO SIANO باشند

AVERE معنی
IO ABBIA داشته باشم
TU ABBIA داشته باشی
LEI / LUI ABBIA داشته باشد
NOI ABBIAMO داشته باشیم
VOI ABBIATE داشته باشید
LORO ABBIANO داشته باشند

چند نمونه:

Penso che sia abbastanza grande. فکر میکنم که به اندازه کافی بزرگ باشه.
Penso che tu abbia ragione. فکر میکنم که تو حق داشته باشی

پسوند افعال سه گانه در حالت التزامی به صورت زیر تغییر میکند:

PRONOME ARE ERE IRE
IO I A A
TU I A A
LEI / LUI I A A
NOI IAMO IAMO IAMO
VOI IATE IATE IATE
LORO INO ANO ANO

چند نمونه از صرف افعال در حالت التزامی:

PRONOME PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLI LEGGA SENTA
TU PARLI LEGGA SENTA
LEI / LUI PARLI LEGGA SENTA
NOI PARLIAMO LEGGIAMO SENTIAMO
VOI PARLIATE LEGGIATE SENTIATE
LORO PARLINO LEGGANO SENTANO

کاربرد حالت التزامی در جمله:

Credo che Carla abiti qui. اعتقاد دارم که کارلا اینجا زندگی کند.
Mi sembra che Marco venga subito. به نظرم میاید که مارکو زود بیاد.
Suppongo che loro arrivino tardi. فرض میکنم که آنها دیر برسند.
Penso che tu abbia ragione. فکر کنم که تو حق داشته باشی.

معمولا وقتی یکی افعال credere-sembrare-supporre-pensare استفاده شود فعل بعدی باید در حالت التزامی صرف شود. همانطور که در بالا مشاهده میکیند همواره جمله با یکی از این فعلها شروع شده و فعل بعدی در حالت التزامی صرف شده است.حالت التزامی در زمان گذشته

ESSERE معنی
IO FOSSI باشم
TU FOSSI باشی
LEI / LUI FOSSE باشد
NOI FOSSIMO باشیم
VOI FOSTE باشید
LORO FOSSERO باشند

AVERE معنی
IO AVESSI داشته باشم
TU AVESSI داشته باشی
LEI / LUI AVESSE داشته باشد
NOI AVESSIMO داشته باشیم
VOI AVESTE داشته باشید
LORO AVESSERO داشته باشند


حالت امری

حالت امری (imperativo) در ایتالیایی به دو صورت وجود دارد.
حالت اول: امری دوستانه
حالت دوم: امری محترمانه
در اینجا به چند نمونه از حالت امری دوستانه میپردازیم
حالت امری در برخی از افعال بی قاعده به صورت زیر میباشد:

مصدر فعل حالت امری معنی
ANDARE برو
FARE بکن
DIRE بگو
DARE بده
STARE STÀ باش


حالت شرطی

کاربرد اصلی حالت شرطی یا condizionale در زبان ایتالیایی بیان یک خواسته در حالت محترمانه است. اکنون به نحوه صرف افعال در این حالت میپردازیم.

افعال کمکی در حالت شرطی به صورت زیر صرف میشوند.

ESSERE معنی
IO SAREI هستم
TU SARESTI هستی
LEI / LUI SAREBBE هست
NOI SAREMMO هستیم
VOI SARESTE هستید
LORO SAREBBERO هستند

>
AVERE معنی
IO AVREI دارم
TU AVRESTI داری
LEI / LUI AVREBBE دارد
NOI AVREMMO داریم
VOI AVRESTE دارید
LORO AVREBBERO دارند

پسوند افعال سه گانه در حالت شرطی به صورت زیر تغییر میکند:

PRONOME ARE ERE IRE
IO EREI EREI IREI
TU ERESTI ERESTI IRESTI
LEI / LUI EREBBE EREBBE IREBBE
NOI EREMMO EREMMO IREMMO
VOI ERESTE ERESTE IRESTE
LORO EREBBERO EREBBERO IREBBERO

چند نمونه از نحوه صرف افعال در این حالت را در زیر مشاهده میکنید:

PRONOME PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLEREI LEGGEREI SENTIREI
TU PARLERESTI LEGGERESTI SENTIRESTI
LEI / LUI PARLEREBBE LEGGEREBBE SENTIREBBE
NOI PARLEREMMO LEGGEREMMO SENTIREMMO
VOI PARLERESTE LEGGERESTE SENTIRESTE
LORO PARLEREBBERO LEGGEREBBERO SENTIREBBERO


حالت مجهول در زمان حال

حالت غیر شخصی (forma impersonale): افعال غیر شخصی یا وجه غیر شخصی معادلی در فارسی ندارد و محدود به زبان های مشتق از لاتین است. این افعال نیاز به فاعل ندارند یعنی فاعلی در جمله به کار نمی رود. به عبارتی فاعل در جمله مستتر است و فاعل جمله به گروه کثیری از افراد بر می گردد. مثلا برای گفتن «در ایران هر کسی برنج می خورد» باید از فعل غیر شخصی استفاده کرد. چون فاعل آن دقیقا مشخص نیست و این که گروه کثیری از افراد ایرانی برنج می خورند. یا «در آمریکا کسی کباب نمی خورد» در اینجا نیز باید از فعل غیر شخصی استفاده کرد. چون فاعل آن به گروه کثیری از افراد اشاره دارد و به شخص خاصی اشاره ندارد. یعنی گروه کثیری از افراد در آمریکا کباب نمی خورند. یا «در ایران روز اول بهار را جشن می گیرند» در اینجا نیز باید از افعال غیر شخصی استفاده کرد چون به یک شخص مشخص اشاره ندارد و به گروه کثیری از ایرانیان اشاره می کند. پس به عنوان جمع بندی میتوان گفت:
1. افعال غیر شخصی معادلی در فارسی ندارند.
2. به گروه کثیری از افراد اشاره دارند.
3. این افعال نیازی به فاعل ندارند.

طریقه ساختن فعل غیر شخصی:

Si+صیغه سوم شخص مفرد یا سوم شخص جمع
حال ممکنه سوال پیش بیاید که چه زمانی صیغه سوم شخص مفرد و چه زمانی صیغه سوم شخص جمع را استفاده می کنیم.
زمانی که پس از فعل غیر شخصی اسم مفرد آمد ، از صیغه سوم شخص مفرد
و زمانی که پس از فعل غیر شخصی اسم جمع آمد از صیغه سوم شخص جمع استفاده می کنیم.
اکنون به مثال های زیر توجه کنید:

In Iran, si beve il tè. در ایران (هر کسی) چایی می خورد.

اگه توجه کنید می بینید که از صیغه سوم شخص مفرد استفاده شده چون کلمه tè مفرد است و فاعل خاصی رو در این جمله آورده نشده چون اکثر ایرانی ها چایی می نوشند.

A Mashhad, si vende lo zafferano در مشهد زعفران فروخته می شود.

به عبارتی دیگه تعداد زیادی افراد وجود دارند که زعفران را در شهر مشهد می فروشند. در این جمله هم به فاعل خاصی اشاره نشده است.

In Iran, si mangiano gli spaghetti con il cucchiaio در ایران ، اسپاگتی را با قاشق می خورند.

چون gli spaghetti جمع است از صیغه سوم شخص جمع یعنی mangiano استفاده میشود.
در حالت مفرد:

Si vende la frutta. میوه فروخته میشود.
Si sente la voce. صدا شنیده میشود.
Si legge. خوانده میشود.
Si vede. دیده میشود.

در حالت جمع:

Si vendono le frutte. میوه ها فروخته میشوند.
Si sentono le voci. صداها شنیده میشوند.
Si leggono. خوانده میشوند.
Si vedono. دیده میشوند.


حالت مجهول در زمان گذشته

حالت مجهول در زمان گذشته (forma passiva): برای ساخت جمله ی مجهول در زمان گذشته دو حالت وجود دارد:
1- وقتی در مورد یک موضوع مفرد صحبت میکنیم
2- وقتی در مورد موضوعات جمع صحبت میکنیم

حالت مفرد:
برای ساخت زمان مجهول در زمان گذشته به صورت زیر عمل میکنیم , فرمول کلی ساخت آن به این ترتیب است:

è + stato/a + اسم مفعول

چند مثال:

Il vetro è stato rotto. شیشه شکسته شد.
La pizza è stata mangiata. پیتزا خورده شد.

حالت جمع:

sono + stati/e + اسم مفعول

چند مثال:

Le porte sono state chiuse. درها بسته شدند.
I prodotti sono stati venduti. محصولات فروخته شدند.

"اسم مفعول" در جنس و عدد با مفعول جمله مجهول مطابقت میکند.ضمیرهای مستقیم در زمان گذشته

در اینجا لازم است به چند نکته در مورد استفاده از ضمایر مستقیم در زمان گذشته اشاره کنیم. همانطور که پیشتر دیدیم lo, la, le, le, ne ضمایر مستقیم هستند. وقتی از این ضمیرها در زمان گذشته استفاده میکنیم باید به خاطر داشته باشیم که حرف آخر "اسم مفعول" با توجه به ضمیر تغییر میکند. برای اطلاعات بیشتر به جدول زیر دقت کنید:

ضمایر مستقیم ختم اسم مفعول
Lo o
La a
i
Le e

ضیمرهای lo و la وقتی با فعل avere در زمان گذشته ترکیب میشوند به صورت مخفف نوشته میشوند که در مثالهای زیر چند نمونه را میبیند.

Hai visto Angela?
Si, l'ho vista.

آنجلا را دیدی؟
بله، او ر دیدم.

Avete letto il libro?
Si, l'abbiamo letto.
کتاب را خواندید؟
بله، آن را خواندیم.

ضمیرهای le و lì مخفف نمیشوند و کامل نوشته میشوند.

Hai contato i soldi?
Si, ho contati.

پولها را شمردی؟
بله، آنها را شمردم.
Avete preso le pesche?
No, non le ho prese
هلو ها را گرفتید؟
نه، آنها را نگرفتیم.

برای یادگیری زبان ایتالیایی به صورت گام به گام و آکادمیک لطفا به بخش خود آموز آنلاین مراجعه نمایید.