آموزش دستور زبان (گرامر) ایتالیایی

Alfabeto الفبا
Pronuncia تلفظ
Numeri اعداد
Pronomi dimostrativi ضمایر اشاره
Ora, Giorno, Mese, Anno ساعت، روز، ماه، سال
Articolo determinativo singolare حروف تعریف معیین مفرد
Articolo determinativo plurale حروف تعریف معیین جمع
Articolo indeterminativo singolare حروف تعریف نامعیین مفرد
Articolo indeterminativo plurale حروف تعریف نامعیین جمع
Pronomi soggetto ضمائر فاعلی
Verbi انواع فعل
Presente indicativo حال ساده
Interrogativi کلمات پرسشی
Preposizioni حروف اضافه
Preposizioni articolate حروف اضافه ترکیبی
Passato prossimo گذشته ساده
Pronomi diretti ضمائر مفعولی مستقیم
Pronomi indiretti ضمائر مفعولی غیر مستقیم
Pronomi composti ضمائر ترکیبی
Aggettivi e Avverbi قیدها و صفت ها
Aggettivi possessivi صفتهای ملکی
Superlativo, Superlativo assoluto صفت برتر، مطلق
Futuro semplice آینده ساده
Gerundio حال استمراری
Imperfetto گذشته استمراری
Verbi riflessivi al presente افعال انعکاسی در حال
Verbi riflessivi al passato افعال انعکاسی در گذشته
Trapassato prossimo گذشته بعید
Modo congiuntivo presente حالت التزامی در حال
Modo congiuntivo passato prossimo حالت التزامی در گذشته ساده
Modo imperativo حالت امری
Modo condizionale حالت شرطی
Forma impersonale حالت مجهول در حال
Forma passiva حالت مجهول در گذشته
Pronomi diretti nel passato ضمایر مستقیم در گذشته

برای یادگیری زبان ایتالیایی به صورت گام به گام و آکادمیک لطفا به بخش خود آموز آنلاین مراجعه نمایید.