آموزش رایگان ایتالیایی با پادکست
سطح دو

پادکست سی و یک
Podcast TRENTUNO

Ehi Jane, hai una casa o un appartamento? هی جین، خانه داری یا آپارتمان؟
Io ho una casa. La mia casa ha una cucina, una sala grande, due stanze da letto e due bagni. من خانه دارم. خانه من یک آشپزخانه یک سالن بزرگ، دو اتاق خواب و دو دستشویی دارد.
Hai anche un giardino? آیا باغچه هم داری؟
Si, io ho un giardino e di fronte ho un vigneto. بله، یک باغچه دارم و در جلو یک تاکستان دارم.
Un vigneto? E' fantastico! یک تاکستان؟ این فوق العاده است!

پادکست سی و دو
Podcast TRENTADUE

La mattina Giovanna non dorme molto, quando lei sente la sveglia, si alza, e apre subito la finestra, e dopo si prepara. صبح ها جواننا خیلی نمیخوابد، وقتی که او صدای زنگ ساعت را میشوند، بلند میشود، و زود پنجره را باز میکند، و بعد آماده میشود.

برخی از افعال به افعال انعکاسی معروفند و همیشه با ضمیر های انعکاسی صرف میشوند. برخی از این افعال را در زیر میبینید.
svegliarsi: بیدار شدن
alzarsi: بلند شدن
prepararsi: آماده شدن
برای مطالعه ی بیشتر به صفحه گرامر افعال انعکاسی مراجعه کنید.


پادکست سی و سه
Podcast TRENTATRE

Massimo, grazie della visita. ماسیمو، از دیدارت متشکرم.
Di niente. چیزی نیست - کاری نکردم.
Che cosa posso offrirti? چی برات سفارش بدم؟
Un caffè va bene. یه قهوه خوبه.
Con o senza zucchero? با شکر یا بدون شکر؟
Con zucchero e un po' di latte, grazie. با شکر و مقداری شیر، متشکرم.

پادکست سی و چهار
Podcast TRENTAQIATTRO

Ehi Massimo, questa sera io voglio andare a mangiare in un buon ristorante. ماسیمو، امشب من می خواهم بروم در یک رستوران خوب غذا بخورم.
Dove vuoi andare? می خواهی کجا بروی؟
Voglio andare a mangiare pesce. میخوام برم ماهی بخورم.
Buona idea, e… offro io! ایده ی خوبه... مهمون من!
Che galantuomo! چه مرد مهربانی!

پادکست سی و پنج
Podcast TRENTACINQUE

Guarda, questa vetrina è molto bella. ببین، این ویترینه خیلی قشنگه!
Vuoi entrare? میخوای بریم تو؟
Si, è tutto in saldo e la commessa è un'amica. اره، همه چیز حراجه و فروشنده یک دوسته.
Bene, così ti fa uno sconto. خب، پس به تو تخفیف میده.
Andiamo! بریم!

پادکست سی و شش
Podcast TRENTASEI

Ciao Monica, devo correre... خدا حافظ مونیکا، من باید سریع بروم...
Ma Massimo, dobbiamo preparare la torta per la festa! اما ماسیمو، ما باید برای مهمونی کیک آماده کنیم!
Non ho tempo, oggi devo fare molte cose. من وقت ندارم، امروز من باید کار های زیادی انجام بدهم.
Questa me la paghi! بهایش را میپردازی!

پادکست سی و هفت
Podcast TRENTASETTE

Pronto! الو!
Ciao, sono Massimo, vorrei parlare con Giovanni. سلام مسیمُ، میخواهم با جواننی صحبت کنم.
Ciao Massimo, Giovanni non è in casa. سلام مسیمُ، جواننی خونه نیست؟
Sai quando ritorna? میدونی کی برمیگرده؟
Purtroppo non lo so. متاسفانه نمیدونم.
Va bene. Richiamo più tardi. Grazie e ciao. خیلی خب. یه کم دیرتر زنگ میزنم. مرسی و خداحافظ

پادکست سی و هشت
Podcast TRENTOTTO

Ho un problema, ho perso il passaporto. Mi può aiutare? من یک مشکل دارم، پاسپورتم را گم کردم. میتونید کمک کنید؟
Certamente. حتما
Vorrei il numero dell'ambasciata americana. شماره سفارت آمریکا را میخواهم.
Il numero è 06123456. شماره اش 06123456 است.
   
Ho un problema, la macchina è rotta. یک مشکل دارم، ماشین خرابه.
Non si preoccupi, chiamo un meccanico. نگران نباشید، یک مکانیک صدا میزنم.
   
Mio marito sta male. Vorrei andare all'ospedale. حال شوهر من بده. میخواهم به بیمارستان بروم.
Non si preoccupi, chiamo un'ambulanza. نگران نباشید، آمبولانس صدا میزنم.

پادکست سی و نه
Podcast TRENTA NOVE

Ogni mattina mi alzo alle sette, mi lavo, mi pettino, e mi vesto.
هر روز صبح ساعت هفت بلند میشوم، خودم را میشویم، موهایم را شانه میکنم، و لباس میبوشم.
Alle sette e trenta, Jane si alza, si lava, e si pettina. در ساعت هفت و نیم، جین بلند میشود، خودش را میشوید، و موهایش را شانه میکند.
Alle otto facciamo colazione insieme, e poi andiamo a lavorare. در ساعت هشت باهم صبحانه میخوریم، و بعد به سرکار میرویم.
E tu, cosa fai quando ti svegli? و تو، وقتی بیدار میشوی چه میکنی؟

در این درس باز مروری میکنیم به افعال انعکاسی. در زیر چند نمونه دیگر از این فعلها را میبینید.
lavarsi: شستن
pettinarsi: شانه کردن
vestirsi: لباس پوشیدن


پادکست چهل
Podcast QUARANTA

La grande tombola! تُنبُلای بزرگ
Oggi pomeriggio alle quattro venite alla tombola! امروز بعد از ظهر در ساعت چهار بیاید به تُنبُلا!
Potete vincere con la terna, la quaterna e la cinquina. میتونید با سه تایی یا پنج تایی برنده بشوید.
Chi fa tombola deve gridare, TOMBOLA! o niente premio. کسی که برنده میشه باید بلند بگه تُنبُلا! یا از جایزه خبری نیست.
Buona fortuna! موفق باشید!

تُنبُلا، نام یک بازی است که شباهت بسیاری به دبرنا دارد.


پادکست چهل یک
Podcast QUARANTUNO

Quest'estate voglio divertirmi. این تابستان میخواهم خوش بگذرانم.
Penso che andrò al mare in Calabria. فکر کنم که به دریا در کالابریا بروم.
Il mare è pulito e la gente è simpatica. دریا تمیز است و مردم خوش اخلاقند.
Mi riposerò, mangerò pesce tutti i giorni e prenderò il sole. استراحت خواهم کرد، هر روز ماهی خواهم خورد و آفتاب خواهم گرفت.
Sono pronto ad andare. آماده ی رفتن ام.

در این درس به زمان آینده میپردازیم. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه دستور زبان زمان آینده مراجعه کنید.


پادکست چهل و دو
Podcast QUARANTADUE

Pronto! الو!
Ehi Massimo, sono Jane, ma dove sei? مسیمُ، جین هستم، پس کجایی؟
Sono qui in macchina che guido. E tu dove sei? در ماشین هستم رانندگی میکنم. تو کجایی؟
Io sono qui all'aereoporto. من اینجا تو فرودگاه هستم.
Mi dispiace. Sono un pò in ritardo. Sai il traffico. متاسفم. تاخیر دارم. میدونی دیگه ترافیک.
Non c'è problema. Ma sbrigati che non vedo l'ora di vederti. مشکلی نیست. فقط عجله کن که برای دیدنت لحظه شماری میکنم.

در این درس به یک گفتگوی تلفنی گوش میدهیم. در ایتالیا برای شروع صحبت با تلفن از pronto به معنی حاظر یا الو استفاده میشود.
Non vedo l'ora یک اصطلاح است یعنی زمان را نمیبینم یا لحظه شماری میکنم.


پادکست چهل و سه
Podcast QUARANTATRE

Ah, che faccia! ma che cosa c'è? چه قیافه ای! چی شده؟
Ah, ma va a quel paese! برو پی کارت!
Ma cosa ho fatto? مگه چیکار کردم؟
Non fare il finto tonto! خودت رو به خنگی نزن!
Dimmi, altrimenti non mi scocciare che ho le scatole piene. بگو، وگرنه اذیت نکن که حوصله ندارم.

در این درس با چند اصطلاح عامیانه آشنا میشویم که باید دقت داشته باشیم در صحبتهای رسمی نباید از آنها استفاده کرد.

Va a quel paese. برو پی کارت
Ho le scatole piene. اعصابم خورده
Scocciare اذیت کردن
Rompere le scatole اذیت کردن
Fare il tonto کودن بودن


پادکست چهل و چهار
Podcast QUARANTAQUATTRO

Dove è Tobia? تُبیا کجاست؟
Tobia è sopra il letto. تُبیا روی تخت است.
No, non c'è. نه، نیست.
Allora è sotto il divano. پس زیر مبل است.
No, non c'è. نه، نیست.
Ah, è dietro la pianta اها، پشت گیاه است.
Oggi è una bella giornata e voglio portare il cane fuori امروز یه روز قشنگه و میخواهم سگ رو بیرون ببرم.
Buona idea! ایده ی خوبیه!

در این درس کلماتی را برای گفتن مکان اشیا می آموزیم.
sopra: بالای
sotto: زیر
dietro: پشت


پادکست چهل و پنج
Podcast QUARANTA CINQUE

Massimo, quale è la tua stagione preferita? مسیمُ، فصل مورد علاقه ات کدامه؟
La mia stagione preferita è l'autuno. فصل مورد علاقه ام پاییزه.
E perchè? برای چی؟
In autuno c'è la fiera del paese. Ci sono bancarelle dappertutto che vendono le caldarroste, il mandorlato e il torrone e poi arrivano le jostre. در پاییز نمایشگاه شهر برپا میشه. غرفه ها همه جا هستند که بلوط تنوری و نان بادامی و گز میفروشند و بعد شهر بازی میرسه
La fiera del paese, che bella tradizione! نمایشگاه شهر، چه رسم قشنگی!

پادکست چهل و شش
Podcast QUARANTASEI

Mamma, mamma vieni qui! مامان، مامان بیا اینجا!
Che cosa c'è? چی شده؟
Non riesco a dormire, per piacere canta una ninna nanna! نمیتونم بخوابم، لطفا یه لالایی بخوان!
Molto bene. Fai la ninna, fai la nanna bimbo bello della mamma. خیلی خوب. بخواب بخواب بچه ی قشنگه مامان.
Grazie e buona notte. مرسی و شب بخیر.
Dormi adesso, buona notte. حالا بخواب، شب بخیر.

پادکست چهل و هفت
Podcast QUARANTA SETTE

Come va con la tua nuova ragazza? چطور پیش میره با نامزد جدیدت؟
Mmm... Non molto bene. ... خیلی خوب نیست
Come mai? چطور؟
Io voglio lasciare Sara. من میخواهم سارا را ول کنم.
E perchè? خب چرا؟
Perche quando apre la bocca, mi cadono le braccia.  

پادکست چهل و هشت
Podcast QUARANTOTTO

Prima di partire dobbiamo confermare il volo. قبل از عزیمت باید پرواز را کانفرم کنیم.
Telefoni tu o telefono io? من زنگ برنم یا تو؟
Telefona tu per piacere! تو زنگ بزن لطفا!
Prima io preparo la valiga, dopo vado a comprare le cartoline ed infine telefono. اول من چمدون را آماده میکنم، بعد میروم  برای خرید کارت پستالها و درآخر زنگ میزنم.
Dopo la telefonata, andiamo a mangiare un gelato? بعد از تماس، بریم یک بستنی بخوریم؟
Certo, molto bene Massimo e grazie. حتما، خیلی خوبه مسیمُ و مرسی
Prego Jane. خواهش میکنم جین.

پادکست چهل و نه
Podcast QUARANTANOVE

Jane, sai sciare? جین، اسکی بلدی؟
Si, perchè? بله، برای چی؟
Il prossimo fine settimana voglio andare a sciare. آخر هفته بعد میخواهم به اسکی بروم.
Hai gli sci? اسکی داری؟
Certo, conosco una stazione invernale molto famosa che si chiama Cortina. Il panorama è molto bello e le piste sono fantastiche. بله، یک ایستگاه زمستانی خیلی معروف میشناسم که اسمش کُرتینا است. منظره خیلی قشنگه و پیستها با شکوه اند.
Che cosa aspettiamo? منتظر چی هستیم؟
Andiamo! بریم!

پادکست پنجاه
Podcast CINQUANTA

Vorrei noleggiare un auto. میخواهم یک ماشین اجاره کنم.
Che tipo di auto? چه جور ماشینی؟
Un auto piccola. یک ماشین کوچک.
Con il cambio automatico o manuale? با دنده اتوماتیک یا دستی؟
Con il cambio manuale. با دنده دستی.
Mi può dare la sua patente internazionale e il suo passaporto? گواهینامه بین المللی و پاسپورت تان را به من میدهید؟
Eccoli. Vorrei anche l'assicurazione. ایناهاش. بیمه هم میخواهم.
Molto bene. Queste sono le chiavi dell'auto. Una Fiat cinquecento. Guidi con prudenza! بسیار خوب. اینها کلیدهای ماشین هستند. یک فیات پانصد. با دقت رانندگی کنید!