مکالمات ابتدایی

Salve سالوِ سلام
Ciao چااُ سلام دوستانه
Arrivederci اَری وِدِرچی خدانگهدار
ArrivederLa اَری وِدِرلا خدانگهدار محترمانه
Buongiorno بُنجُرنُ روز بخیر
Buon pomeriggio بُن پُمِریجُ ظهر بخیر
Buona sera بُناسِرا عصر بخیر
Buona notte بُنانوتِ شب بخیر
Per favore پرفاوُرِ لطفا
Prego پرِگُ خواهش میکنم-ببخشید
Grazie گِرَتزیِ ممنون-متشکرم
Scusi اِسکوزی ببخشید محترمانه
Scusa اِسکوزَ ببخشید دوستانه
Si سی بله
No نُ نه
Che vuol dire questo? کِ وُل دیرِکواِستُ؟ این چه معنی میدهد؟ 
Che ora è کِ اُرا اِ؟ ساعت چند است؟
Non c'è di che نُن چِدی کِ قابلی ندارد
Ben venuti بِن وِنوتی خوش آمدید
Mi dispiace می دیسپیاچِ متاسفم
Ci vediamo presto چیِ وِدیآموُ پِرِستُ به زودی میبینمت
Questo کواِستُ این
Questa è… کواِستا اِ ... این ... است
Signore سینیُرِ آقای
Signora سینیُرَ خانم
Signorina سینیُرینا دوشیزه
Mio marito میو مَریتُ شوهرم
Mia moglie میا مُلییِ خانمم
Mia figlia میا فیلیا دخترم
Mio figlio میُ فیلیُ پسرم
Come sta? کُمِ ستَ؟ حالتان چطور است؟
E lei? اِلِی؟ و شما؟
Chi è? کی اِ؟ او کیست؟
Dove? دُوِ کجا؟
Acqua آکوآ آب
Lavoro لاوُرُ کار
Vita ویتا زندگی
Città چیتَا شهر
Dov'è? دوواِ ... کجاست...؟
Quanto costa? کوآنتُ کُستا؟ قیمتش چقدره؟
Io vorrei… ائیُ وُرری ... من ... میخواهم (میلدارم)
Affittare اَفیتَرِ اجاره کردن
Trovare ترُوارِ پیداکردن
Comprare کُمپَرآرِ خریدن
Sono… سُنُ ... من ... هستم
Sono iraniano سُنُ ایرانیانُ من ایرانی هستم
Sono di… سُنُ دی ... اهل ... هستم
Io non capisco ائیو نُنُ کپَیسکُ من متوجه نمیشوم-نمیفهمم
Cameriere کامِرییرِ پیشخدمت مرد
Cameriera کامِرییرَ پیشخدمت زن
Bambino بامبینُ بچه-کودک
Chi? کی چه کسی؟
Lieto di conoscerLa لیِتُ دی کُنُشِرلا از آشنایی با شما خوشبختم
Come va la vita? کُمِ وَ لَ ویتا؟ زندگی چطور می گذرد؟
Che cosa è quello کِ کُزا اِ کواِلُّ؟ آن چیست؟
Quanto tempo/che tempo? کوآنتُ تِمپُ /کِ تِمپِ؟ چقدر زمان(چه مدت)؟
Come si dice questo/quello in italiano? کُمِ سی دی چِ کواِستُ /کواِلُّ این ایتالیانُ به این/آن در ایتالیایی چه می گویند؟
Come si chima in italiano questo/quello? کُمِ سی کیمَ این ایتالیانُ اَ کواِستُ/کواِلُّ این/آن را در ایتالیایی چه مینامند؟
Non conosco molto bene l'italiano نُن کُنُسکُ مُلتُ بِنِ لیتالیانُ من خیلی ایتالیایی بلد نیستم.
Può parlare più lentamente? پواُ پَرلَرِ پیو لِنتامِنتِ؟ آیا ممکن است آهسته تر صحبت کنید؟ 
Cosa si dice in italiano questo? کُزا سی دیچِ این ایتالیانُ کواِستُ؟ این را در ایتالیایی چطور می گویند؟ 
Per favore, me lo potrebbe scrivere? مِلو پُتربِّ اِسکریوِرِ آیا ممکن است لطفاً آن را برای من بنویسید؟
Voi parlate? وُی پَرلَت آیا شما... صحبت می کنید؟
Perchè ridete? پِرکِ ریدِتِ؟ چرا(شما) می خندید؟
É giusto? اِ جوستُ؟  درست است؟ 
Quanto è lontano? کوانتُ اِ لُنتانُ چقدر دور است؟
Quale pulman va a…? کوآلِ پولمَن وَاَ...؟  کدام اتوبوس به... می رود؟
Quando arriviamo? کوآندُ اَرّی ویامُ؟  چه وقت (کی) می رسیم؟
Quanto costa? کوآنتُ کُستا؟ چقدر می ارزد؟ قیمتش چقدر است؟ 
Come posso arrivare a… کُمِ پُسُّ اَرّیوَرِ اَ....؟ چطور میتوانم به... برسم؟

کلمات مربوط به پزشکی

در بیمارستان

l'allergia حساسیت
l'appendicite آپاندیسیت
il bruciore di stomaco سوزش معده
l'acidità di stomaco ترش کردن
i calcoli renali سنگ کلیه
la colica درد سنگ کلیه
i crampi گرفتگی عضلات
gli spasmi muscolari اسپاسم عضلانی
la febbre تب
il forùncolo جوش
l'infiammazione التهاب
il gonfiore ورم و برجستگی
il dolore درد
l'infarto سكته
il mal di denti دندون درد
mal di gola گلو درد
mal di testa سر درد
mal di schiena دردکمر
la nausea تهوع
il raffreddore سرماخوردگی
l'influenza آنفلوانزا
lo starnuto عطسه
il vomito استفراغ
l'herpes تب خال
l'osteoporosi پوکی استخوان
i disturbi cardiaci بیماری های قلبی
la gobba قوز
l'epilessia صرع
la ferita زخم
il cancro سرطان
il digiuno ناشتا
l'ustione سوختگی
la bruciatura سوختگی
la tosse سرفه
il taglio بریدگی
l'emorragia خونریزی
la tubercolosi سل
il bruciore di stomaco سوزش سر دل
l'epatite هپاتیت
la mancanza di respiro تنگی نفس
la deglutizione بلع
la diarrea اسهال
la stitichezza یبوست
i brividi لرز
la mancanza di appetito بی اشتهایی
il naso chiuso بینی گرفتگی
l'anemia کم خونی
la bronchite برونشیت
la leucemia سرطان خون
la malattia contagiosa بیماری واگیردار
la costipazione یبوست
la dispnea تنگی نفس
la pirosi سوزش معده
la congestione nasale گرفتگی بینی

بدنشناسی

L'osso استخوان
I genitali اندام تناسلی
Il dito انگشت
Il dito del piede انگشت پا
Il pollice انگشت شصت
Il naso دماغ
Il piede پا
La gamba پا
Il dorso پشت
La pelle پوست
L'occhio چشم
La mano دست
Il barccio بازو
La costola دنده
La bocca دهان
La coscia ران
Il Polmone ریه
Il ginocchio زانو
La lingula زبان
La testa  سر
La vena رگ
Il petto سینه
La spalla شانه
La faccia صورت
Il nervo عصب
La mascella فک
La cassa قفسه سینه
Il cuore قلب
Il fegato کبد
I rene کلیه
Il collo گردن
La gola گلو
L'orecchio گوش
Il muscolo ماهیچه
Lo stomaco شکم

در رستوران

il coltello ایل کلتللُ کارد
la forchetta لَ فُرکِتتا چنگال
il cucchiaio ایل کو کیا یو قاشق
il piatto ایل پیاتتُ بشقاب
la tazza لا تاتزا فنجان
il piattino ایل پیات تینو نعلبکی
il pane ایل پانِ نان
la scodella لاس کودل لا کاسه
il bicchiere ایل بی کیه ره لیوان
la coca-cola لا کُکا کُلا کوکاکولا
il tè ایل تِ چای
il riso ریزُ برنج
il pesce ایل پش شه ماهی
il pomodoro ایل پُمُدُرُ گوجه فرنگی
l'uova لو اُوا تخم مرغ
il pane tostato ایل پانه تُستاتُ نان تست
lo zucchero لُ زوککِرُ شکر
il formaggio ايل فور ماج جو پنير
l'acqua لاکوا آب
il vino ایل وینُ شراب
il latte ایل لاتته شیر
il caffè ایل کاففِ قهوه
il burro ایل بوررُ کره
le bacchette cinesi له باكتته چينِزي قاشق چيني
le patatine fritte لِ پتَتینه فریتته سيب زميني سرخ كرده

پوشاک

l'abito لَبیتُ لباس
l'anello لَنِللُ حلقه،انگشتر
il berretto ایل بِرِّتُّ کلاه
il bracialetto ایل برَچَلِتُّ دست بند، النگو
le bretelle لِ برِتِلِّ بند شلوار
i calzini ای کَلتسینی جوراب ساقه کوتاه
la camicetta لَ کَمیچِتَّ پیراهن
la cappa لَ کَپَّ شنل
il cappello ایل کَپِّلُّ کلاه
il cappotto ایل کَپُّتُّ پالتو
la cintura لَ چینتورَ کمربند
la collana لَ کُلَّنَ گردنبند
le scarpe لِ سکارپِ کفش
gli stivali لی ستیوالی چکمه
la gonna لَ گُننا دامن
i guanti ای گوانتی دستکش
la maglietta لا مالیِتتا تی شرت
il maglione ایل مالیُنِ بلوز زمستانی

در شهر

La banca لَ بَنکا بانک
Le valigie لِ ولیجِ چمدان ها
Il passaporto ایل پاسّاپُرتُ و پاسپورت
La carta di ceredito لَ کارتادی کردیتُ کردیت کارت
Le chiavi لِ کیاوی کلیدها
La bicicletta لا بیچیکلتتَ دوچرخه
La macchina لا ماکینا ماشین
L'autobus لَاُتُبوس اتوبوس
L'aereo هواپیما
Il treno ایل ترِنُ قطار
La nave لِ ناوِ کشتی
La spiaggia لاس پیاج جا کنار دریا
Il letto ایل لتتُ تختخواب
La casa لَ کازا خانه
La doccia لا دوچا دوش
L'albergo لال برگو هتل
Sinistra سی نیست را چپ
Destra دِسترا راست
L'ospedale اُسپِدالِ بیمارستان
L'aspirina لاسپیرینا آسپرین
Il taxi ایل تاکسی تاکسی

در هتل

la vasca da bagno وان حمام
il bidet بیده
il sapone صابون
gli asciugamani حوله
l’accappatoio حوله حمام
il bagnoschiuma شامپو بدن
il deodorante دئودورانت
la crema per il corpo کرم بدن
il dentifricio خمیر دندان
lo spazzolino مسواک
il colluttorio دهان شوی
il rasoio elettrico ماشین ریش تراش
la schiuma da barba خمیر ریش
il rasoio تیغ
l’asciugacapelli سشوار
lo shampoo شامپو
il balsamo  
il tagliaunghie ناخن گیر
le forbici per unghie قیچی ناخن