رتبه بندی دانشگاه ها

رتبه در ایتالیا رتبه جهانی نام دانشگاه
1 122 Università di Bologna (Università degli Studi di Bologna)
2 137 Università degli Studi di Roma La Sapienza
3 165 Università degli Studi di Milano
4 171 Università degli Studi di Padova
5 220 Università di Pisa (Università degli Studi di Pisa)
6 232 Università degli Studi di Napoli Federico II
7 246 Politecnico di Milano
8 251 Università degli Studi di Firenze
9 252 Università degli Studi di Torino
10 317 Università degli Studi di Genova
11 377 Università degli Studi di Trento
12 394 Politecnico di Torino
13 397 Università degli Studi di Roma Tor Vergata
14 463 Università degli Studi di Milano Bicocca
15 482 Università degli Studi di Perugia
16 489 Università degli Studi di Catania
17 498 Università degli Studi di Bari Aldo Moro
18 512 Università Cattolica del Sacro Cuore
19 539 Università degli Studi di Palermo
20 545 Università della Calabria (Università degli Studi della Calabria)
21 555 Università degli Studi di Siena
22 556 Università degli Studi di Parma
23 556 Università degli Studi di Trieste
24 575 Università degli Studi Roma Tre
25 610 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
26 614 Università degli Studi di Verona
27 623 Università degli Studi di Ferrara
28 625 Università degli Studi di Salerno
29 625 Università degli Studi di Udine
30 661 Università degli Studi di Cagliari
31 690 Università degli Studi di Brescia
32 721 Scuola Normale Superiore di Pisa
33 742 International School for Advanced Studies / Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA di Trieste
34 758 Università degli Studi di Messina
35 765 Università Politécnica delle Marche
36 797 Università Ca' Foscari di Venezia
37 864 Seconda Università degli Studi di Napoli
38 869 Università del Salento (Università degli Studi di Lecce)
39 879 Università degli Studi dell'Aquila
40 917 Università degli Studi di Cassino
41 977 Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti e Pescara
42 1003 (1) Università Commerciale Luigi Bocconi Milano
43 1048 Università degli Studi di Sassari
44 1060 Università degli Studi dell'Insubria Varese e Como
45 1082 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
46 1113 European University Institute
47 1178 Libera Università di Bolzano / Freie Universität Bozen / Free University of Bozen
48 1225 Politecnico di Bari
49 1243 Università degli Studi di Bergamo
50 1322 Università degli Studi della Basilicata
51 1345 Università degli Studi di Camerino
52 1369 Università degli Studi di Pavia
53 1434 Università degli Studi della Tuscia
54 1469 Università degli Studi del Sannio
55 1534 Università degli Studi di Napoli Parthenope (Istituto Universitario Navale)
56 1552 Università degli Studi di Foggia
57 1574 Università Vita Salute San Raffaele
58 1586 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
59 1604 Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna SSSUP di Pisa
60 1642 Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
61 1645 Università degli Studi del Molise
62 1663 Università Campus Bio Medico di Roma
63 2011 Università degli Studi di Teramo
64 2609 Università di Macerata (Università degli Studi di Macerata)
65 2781 Università per Stranieri di Perugia
66 2828 Università degli Studi Guglielmo Marconi
67 2875 Università IUAV di Venezia (Istituto universitario di architettura di Venezia)
68 3714 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli LUISS
69 4192 Università di Roma LUMSA (Libera Università Maria SS Assunta)
70 4328 Pontificia Università Gregoriana / Pontifical Gregorian University
71 4405 Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM Istituto universitario di lingue moderne)
72 4552 Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
73 4576 Università Carlo Cattaneo (Libero istituto universitario Carlo Cattaneo LIUC)
74 4745 Istituto di studi avanzati di Lucca IMT
75 4758 Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (Istituto Agrario)
76 4795 Pontificia Università della Santa Croce
77 4892 Università degli Studi di Napoli L'Orientale (Istituto Universitario Orientale di Napoli)
78 5380 John Cabot University
79 5409 Scuola Superiore IUSS Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
80 5447 Università degli Studi Niccolò Cusano (Università delle Scienze Umane)
81 5548 Università di Scienze Gastronomiche Bra Colorno
82 5555 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli
83 5585 Johns Hopkins University School of Advanced International Studies Bologna
84 5593 Università per Stranieri di Siena
85 5771 Università Telematica Internazionale UniNettuno
86 6069 Pontificia Università Lateranense
87 6119 Università degli Studi di Enna Kore
88 6394 Accademia Nazionale di Santa Cecilia
89 6440 eCampus Università telematica
90 6740 Università degli studi di Roma Foro Italico (Istituto Universitario di Scienze Motorie)
91 7170 Università Pontificia Salesiana
92 7286 Link Campus University
93 7316 Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste
94 7362 Istituto Marangoni Fashion and Design School
95 7391 Nuova Accademia di Belle Arti di Milano
96 7556 American Academy in Rome
97 7583 American University of Rome
98 7731 Università Europea di Roma
99 7903 Università Telematica Pegaso
100 7933 Domus Academy