تدریس خصوصی


تدریس خصوصی زبان ایتالیایی در جلسات یک ساعت و نیم (نود دقیقه) بر اساس کتاب اسپرسو میباشد. 

اگر در شهرهای غیر از تهران یا در خارج از ایران سکونت دارید، میتوانید در کلاس آنلاین شرکت کنید. در این حالت شما نیاز به یکی از برنامه های ارتباطی نظیر Whats Appیا Skype نیاز دارید.

جهت ثبت نام هزینه 5 جلسه، پیش از شروع کلاسها دریافت میگردد. زبان آموز میبایست تغییر زمان کلاس را حداقل یک روز قبل به اطلاع استاد برساند. در غیر این صورت هزینه آن جلسه محاسبه میگردد.