اصطلاحات ایتالیایی - Espressioni

Stai tranquillo/a آروم باش
Ce l'ho fatta از پسش بر اومدم
Non c'è problema اشکال نداره
Eh sì; eh già آره دیگه
Quello è un altro discorso اون یک بحث دیگه اس
Provalo امتحانش کن
Non ci posso credere باورم نمیشه
Mica male بدک نیست
Figurati بی خیال
Diciamo به اصطلاح
Complimenti تبریک میگم
Che c'entra? چه رابطی داره؟
Che è successo? چی شده؟
Siamo pronti حاظریم
Ci siamo هستیم
Hai ragione حق داری
Fammi sapere خبر بده
Sta' zitto/a خفه شو
Beato a te خوش به حالت
Beati a loro خوش به حالشون
Cosa ne pensi? در موردش چی فکر می کنی؟
Esatto دقیقا
Lascia perdere ولش کن
Lasciami in pace راحتم بذار


موارد استفاده از فعل FARE

از ترکیب این فعل با برخی اسامی اصطلاحاتی ساخته میشوند که چند نمونه از آنها را اینجا میبینید.

Fare la valigia چمدان بستن   Come fai la valigia? چطور چمدان میبندی؟
Fare la fotografia عکس گرفتن   Faccio la fotografia عکس میگیرم
Fare il bagno حمام کردن   Adesso fanno il bagno. الان آب تنی میکنند
Fare la doccia دوش گرفتن   Quando fai la doccia? چه وقت دوش میگیری؟
Fare la colazione صبحانه خوردن   Faccio la colazione alle sei ساعت شش صبحانه میخورم
Fare il viaggio مسافرت کردن   Fate tanti viaggi? خیلی مسافرت میکنید؟
Fare la passeggiata گشت زدن   Facciamo una passeggiata al centro در مرکز شهر گردش میکنیم
Fare le ore piccole کم خوابیدن   Perchè fai le ore piccole? چرا کم میخوابی؟

حالات روحی - Il morale

بیان شادی   بیان تاسف
Che bello! چه قشنگ!   Che sfortuna! چه بدشانسی!
Che fortuna! چه شانسی!   Che brutta notizia! چه خبر بدی!
Che bella idea! چه ایده خوبی!   Che brutta giornata! چه روز بدی!
Che bella notizia! چه خبر خوبی!   Che peccato! چقدر حیف!
Che bella giornata! چه روز خوبی   Accidenti! لعنتی!
Che bella sorpresa! چه سورپرایز خوبی!   Maledetto لعنتی!