رشته های انگلیسی زبان

آخرین ویرایش 1396/10/20

رشته هایی زیر به زبان انگلیسی در دانشگاه های ایتالیا تدریس میشوند.

مقطع کارشناسی (لیسانس):

علوم و مهندسی
تجارت و اقتصاد
اقتصاد، مدیریت وامور مالی بین الملل
اقتصاد کسب و کار
مدیریت جهانی
مدیریت جهانگردی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی مکانیک
مهندسی برق
مهندسی عمران
معماری
پزشکی – دندان پزشکی
پرستاری
داروسازی
علوم زیستی و فناوری زیستی
علوم انسانی
فلسفه
حقوق بین الملل و اروپا
کشاورزی پایدار
روانشناسی

مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):