دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران

گروه الف - دانشگاه های ممتاز

نام دانشگاه مهلت پذیرش
Universita degli studi di Bologna  
Universita degli studi di Roma “La Sapienza” April 15th
Politecnico di Milano March 13th
Universita degli studi di Milano  
Universita degli studi di Pisa  
Universita degli studi di Padova February 28
Universita degli Studi di Roma Tor Vergata  
Politecnico di Torino April 15th
Universita degli studi di Firenze  
Universita degli studi “Federico II” di Napoli  
Universita degli studi di Torino  
Universita degli studi di Pavia  
Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano  
Universita degli studi di Genova  
Universita degli Stadi di Milano- Bicocca  
Universita degli studi di Siena  
Universita degli studi di Trieste  
Universita degli studi di Perugia  
Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
Universita Ca Foscari di Venezia April 30th
Universita degli studi di Catania  
Universita degli Studi di Roma Tre  
Universita degli studi di Bari  
Universita degli Studi di Verona  
Universidad degli studi di palermo  
   

گروه ب - دانشگاه های خوب

نام دانشگاه مهلت پذیرش
Universita Degli Studi di Trento  
Universita degli Studi di Udine (University of Udine)  
Universita degli studi di Cagliari  
Universita degli studi di Ferrera  
Universita degli studi di Parma  
Universita degli studi di Salerno (University of Salerno)  
Universita della Calabria  
Universita IUAV di Venezia  
Universita degli Studi di Bergamo  
Universita del salento (universita degli studi di Lecco)  
Universita per stranieri di siena  
Universita Degli Studi di Teramo  
Conservatorio di Milano, Napoli, Cagliari, Bari, Roma  
Conservatorio di musica G.B.Martini  
Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi  
Academie di Belle arti  
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)
 

کلیه آکادمی های هنری تا کارشناسی ارشد مورد تایید است.
کلیه کنسرواتورا های موسیقی تا کارشناسی ارشد مورد تایید است.

گروه ج- دانشگاه های متوسط

نام دانشگاه  
Universita 'Campus Bio- Medico' di Roma تا کارشناسی ارشد
Universita Carlo Cattaneo  
Universita per stranieri di Perugia  
Universita degli di Cassino  
Universita degli Stadi ‘Magna Graecia di Catanzaro  
Universita degli Stadi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’  
Universita degli Studi dell’ Aquila  
Universita degli studi dell’ Insubria تا کارشناسی ارشد
Universita degli studi di Foggia  
Universita degli studi di Roma "Foro Italico  
Universita degli studi del Molise  
Universita degli studi del Sannio-Benevento  
Universita degli studi Mediterranea di Reggio Calabria تا کارشناسی ارشد
Universita degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa) تا کارشناسی ارشد
Universitadella Val d’ Aosta
 
Universita politecnica delle Marche  
Free university of Bolzano تا کارشناسی ارشد
Universita commerciale luigi Bocconi  
Instituto universitario di studi superiori di Pavia-IUSS  
Libera universita internazionale degli studi “guido carli” LUISS صرفا در رشته های علوم انسانی
Scoula superior “sant’anna di studi universitari e perfezionamento  
Seconda universita degli di Napoli  
Universita degli studi “ Gabriele d’annuzio’ di Chieti-Pascara”