پوشاک
L'ABBIGLIAMENTO

l'abito لَبیتُ لباس
l'anello لَنِللُ حلقه،انگشتر
il berretto ایل بِرِّتُّ کلاه
il bracialetto ایل برَچَلِتُّ دست بند، النگو
le bretelle لِ برِتِلِّ بند شلوار
i calzini ای کَلتسینی جوراب ساقه کوتاه
la camicetta لَ کَمیچِتَّ پیراهن
la cappa لَ کَپَّ شنل
il cappello ایل کَپِّلُّ کلاه
il cappotto ایل کَپُّتُّ پالتو
la cintura لَ چینتورَ کمربند
la collana لَ کُلَّنَ گردنبند
le scarpe لِ سکارپِ کفش
gli stivali لی ستیوالی چکمه
la gonna لَ گُننا دامن
i guanti ای گوانتی دستکش
la maglietta لا مالیِتتا تی شرت
il maglione ایل مالیُنِ بلوز زمستانی


میوه و سبزی
FRUTTA E VERDURA

la banana لَ بَنَنا موز
la mela لا مِلا سیب
la carota لا کَرُتا هویج
la pera لا پِرا گلابی
la cipolla لا چیپُللا پیاز
il cetriolo ایل چِتریُلُ خیار
il pompelmo ایل پُمپِلمُ گریپ فروت
il limone ایل لیمُنِ لیمو
l'aranacia لَرانچا پرتقال
il lampone ایل لَمپُنِ تمشک
l'uva لو وا انگور
le patate لِ پَتَتِ سيب زميني
l'aglio لا ليو سير
la prugna لا پرو نیا آلو
il granoturco ایل گرَنُ تورکُ ذرت
la fragola لَ فرَگُلا توت فرنگی
il mango ایل مَنگُ انبه
i funghi اي فونگي قارچها