در آشپزخانه
NELLA CUCINA

il coltello ایل کلتللُ کارد
la forchetta لَ فُرکِتتا چنگال
il cucchiaio ایل کو کیا یو قاشق
il piatto ایل پیاتتُ بشقاب
la tazza لا تاتزا فنجان
il piattino ایل پیات تینو نعلبکی
il pane ایل پانِ نان
la scodella لاس کودل لا کاسه
il bicchiere ایل بی کیه ره لیوان
la coca-cola لا کُکا کُلا کوکاکولا
il tè ایل تِ چای
il riso ریزُ برنج
il pesce ایل پش شه ماهی
il pomodoro ایل پُمُدُرُ گوجه فرنگی
l'uova لو اُوا تخم مرغ
il pane tostato ایل پانه تُستاتُ نان تست
lo zucchero لُ زوککِرُ شکر
il formaggio ايل فور ماج جو پنير
l'acqua لاکوا آب
il vino ایل وینُ شراب
il latte ایل لاتته شیر
il caffè ایل کاففِ قهوه
il burro ایل بوررُ کره
le bacchette cinesi له باكتته چينِزي قاشق چيني
le patatine fritte لِ پتَتینه فریتته سيب زميني سرخ كرده