درس چهار
LEZIONE QUATTRO

ITALIANO
فارسی
Jane, che cosa fai per carnevale?  
Sicuramente indosserò un costume tradizionale di Venezia e andrò in piazza San Marco e tu che cosa fai?  
Non lo so!  
Lo so io, ti trovo un costume così  andiamo insieme.  
Davvero, grazie!  
   
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand