درس یک
LEZIONE UNA

ITALIANO
فارسی
Ehi Paolo, che cosa hai fatto ieri di bello?  
Fammi pensare! Ah, ieri sono andato a Firenze.  
Con chi sei andato?  
Io sono andato con alcuni amici.  
Ti sei divertito?  
Si, mi sono divertito moltissimo.  

در این درس به گرامر زمان گذشته میپردازیمLINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand