درس پنجاه
LEZIONE CINQUANTA

ITALIANO
فارسی
Vorrei noleggiare un auto. میخواهم یک ماشین اجاره کنم.
Che tipo di auto? چه جور ماشینی؟
Un auto piccola. یک ماشین کوچک.
Con il cambio automatico o manuale? با دنده اتوماتیک یا دستی؟
Con il cambio manuale. با دنده دستی.
Mi può dare la sua patente internazionale e il suo passaporto? گواهینامه بین المللی و پاسپورت تان را به من میدهید؟
Eccoli. Vorrei anche l'assicurazione. ایناهاش. بیمه هم میخواهم.
Molto bene. Queste sono le chiavi dell'auto. Una Fiat cinquecento. Guidi con prudenza! بسیار خوب. اینها کلیدهای ماشین هستند. یک فیات پانصد. با دقت رانندگی کنید!
   

 
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand