درس چهل و نه
LEZIONE QUARANTANOVE

ITALIANO
فارسی
Jane, sai sciare? جین، اسکی بلدی؟
Si, perchè? بله، برای چی؟
Il prossimo fine settimana voglio andare a sciare. آخر هفته بعد میخواهم به اسکی بروم.
Hai gli sci? اسکی داری؟
Certo, conosco una stazione invernale molto famosa che si chiama Cortina. Il panorama è molto bello e le piste sono fantastiche. بله، یک ایستگاه زمستانی خیلی معروف میشناسم که اسمش کُرتینا است. منظره خیلی قشنگه و پیستها با شکوه اند.
Che cosa aspettiamo? منتظر چی هستیم؟
Andiamo! بریم!
   


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand