درس چهل و هشت
LEZIONE QUARANTOTTO

ITALIANO
فارسی
Prima di partire dobbiamo confermare il volo. قبل از عزیمت باید پرواز را کانفرم کنیم.
Telefoni tu o telefono io? من زنگ برنم یا تو؟
Telefona tu per piacere! تو زنگ بزن لطفا!
Prima io preparo la valiga, dopo vado a comprare le cartoline ed infine telefono. اول من چمدون را آماده میکنم، بعد میروم  برای خرید کارت پستالها و درآخر زنگ میزنم.
Dopo la telefonata, andiamo a mangiare un gelato? بعد از تماس، بریم یک بستنی بخوریم؟
Certo, molto bene Massimo e grazie. حتما، خیلی خوبه مسیمُ و مرسی
Prego Jane. خواهش میکنم جین.
   


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand