درس چهل و هفت
LEZIONE QUARANTA SETTE

ITALIANO
فارسی
Come va con la tua nuova ragazza? چطور پیش میره با نامزد جدیدت؟
Mmm... Non molto bene. ... خیلی خوب نیست
Come mai? چطور؟
Io voglio lasciare Sara. من میخواهم سارا را ول کنم.
E perchè? خب چرا؟
Perche quando apre la bocca, mi cadono le braccia.  
   


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand