درس چهل و شش
LEZIONE QUARANTASEI

ITALIANO
فارسی
Mamma, mamma vieni qui! مامان، مامان بیا اینجا!
Che cosa c'è? چی شده؟
Non riesco a dormire, per piacere canta una ninna nanna! نمیتونم بخوابم، لطفا یه لالایی بخوان!
Molto bene. Fai la ninna, fai la nanna bimbo bello della mamma. خیلی خوب. بخواب بخواب بچه ی قشنگه مامان.
Grazie e buona notte. مرسی و شب بخیر.
Dormi adesso, buona notte. حالا بخواب، شب بخیر.
   


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand