درس چهل و پنج
LEZIONE QUARANTA CINQUE

ITALIANO
فارسی
Massimo, quale è la tua stagione preferita? مسیمُ، فصل مورد علاقه ات کدامه؟
La mia stagione preferita è l'autuno. فصل مورد علاقه ام پاییزه.
E perchè? برای چی؟
In autuno c'è la fiera del paese. Ci sono bancarelle dappertutto che vendono le caldarroste, il mandorlato e il torrone e poi arrivano le jostre. در پاییز نمایشگاه شهر برپا میشه. غرفه ها همه جا هستند که بلوط تنوری و نان بادامی و گز میفروشند و بعد شهر بازی میرسه
La fiera del paese, che bella tradizione! نمایشگاه شهر، چه رسم قشنگی!


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand