درس چهل و چهار
LEZIONE QUARANTAQUATTRO

ITALIANO
فارسی
Dove è Tobia? تُبیا کجاست؟
Tobia è sopra il letto. تُبیا روی تخت است.
No, non c'è. نه، نیست.
Allora è sotto il divano. پس زیر مبل است.
No, non c'è. نه، نیست.
Ah, è dietro la pianta اها، پشت گیاه است.
Oggi è una bella giornata e voglio portare il cane fuori امروز یه روز قشنگه و میخواهم سگ رو بیرون ببرم.
Buona idea! ایده ی خوبیه!
   

در این درس کلماتی را برای گفتن مکان اشیا می آموزیم.
sopra: بالای
sotto: زیر
dietro: پشت
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand