درس چهل و سه
LEZIONE QUARANTATRE

ITALIANO
فارسی
Ah, che faccia! ma che cosa c'è? چه قیافه ای! چی شده؟
Ah, ma va a quel paese! برو پی کارت!
Ma cosa ho fatto? مگه چیکار کردم؟
Non fare il finto tonto! خودت رو به خنگی نزن!
Dimmi, altrimenti non mi scocciare che ho le scatole piene. بگو، وگرنه اذیت نکن که حوصله ندارم.
   


در این درس با چند اصطلاح عامیانه آشنا میشویم که باید دقت داشته باشیم در صحبتهای رسمی نباید از آنها استفاده کرد.
Va a quel paese. برو پی کارت
Ho le scatole piene. اعصابم خورده
Scocciare اذیت کردن
Rompere le scatole اذیت کردن
Fare il tonto کودن بودن
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand