درس چهل و دو
LEZIONE QUARANTADUE

ITALIANO
فارسی
Pronto! الو!
Ehi Massimo, sono Jane, ma dove sei? مسیمُ، جین هستم، پس کجایی؟
Sono qui in macchina che guido. E tu dove sei? در ماشین هستم رانندگی میکنم. تو کجایی؟
Io sono qui all'aereoporto. من اینجا تو فرودگاه هستم.
Mi dispiace. Sono un pò in ritardo. Sai il traffico. متاسفم. تاخیر دارم. میدونی دیگه ترافیک.
Non c'è problema. Ma sbrigati che non vedo l'ora di vederti. مشکلی نیست. فقط عجله کن که برای دیدنت لحظه شماری میکنم.


در این درس به یک گفتگوی تلفنی گوش میدهیم. در ایتالیا برای شروع صحبت با تلفن از pronto به معنی حاظر یا الو استفاده میشود.
Non vedo l'ora یک اصطلاح است یعنی زمان را نمیبینم یا لحظه شماری میکنم.
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand