درس چهل
LEZIONE QUARANTA

ITALIANO
فارسی
La grande tombola! تُنبُلای بزرگ
Oggi pomeriggio alle quattro venite alla tombola! امروز بعد از ظهر در ساعت چهار بیاید به تُنبُلا!
Potete vincere con la terna, la quaterna e la cinquina. میتونید با سه تایی یا پنج تایی برنده بشوید.
Chi fa tombola deve gridare, TOMBOLA! o niente premio. کسی که برنده میشه باید بلند بگه تُنبُلا! یا از جایزه خبری نیست.
Buona fortuna! موفق باشید!
   


تُنبُلا، نام یک بازی است که شباهت بسیاری به دبرنا دارد.

LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand