درس سی و نه
LEZIONE TRENTA NOVE

ITALIANO
فارسی
Ogni mattina mi alzo alle sette, mi lavo, mi pettino, e mi vesto.
هر روز صبح ساعت هفت بلند میشوم، خودم را میشویم، موهایم را شانه میکنم، و لباس میبوشم.
Alle sette e trenta, Jane si alza, si lava, e si pettina. در ساعت هفت و نیم، جین بلند میشود، خودش را میشوید، و موهایش را شانه میکند.
Alle otto facciamo colazione insieme, e poi andiamo a lavorare. در ساعت هشت باهم صبحانه میخوریم، و بعد به سرکار میرویم.
E tu, cosa fai quando ti svegli? و تو، وقتی بیدار میشوی چه میکنی؟
   


در این درس باز مروری میکنیم به افعال انعکاسی. در زیر چند نمونه دیگر از این فعلها را میبینید.
lavarsi: شستن
pettinarsi: شانه کردن
vestirsi: لباس پوشیدن


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand