درس سی و هشت
LEZIONE TRENTOTTO

ITALIANO
فارسی
Ho un problema, ho perso il passaporto. Mi può aiutare? من یک مشکل دارم، پاسپورتم را گم کردم. میتونید کمک کنید؟
Certamente. حتما
Vorrei il numero dell'ambasciata americana. شماره سفارت آمریکا را میخواهم.
Il numero è 06123456. شماره اش 06123456 است.
   
Ho un problema, la macchina è rotta. یک مشکل دارم، ماشین خرابه.
Non si preoccupi, chiamo un meccanico. نگران نباشید، یک مکانیک صدا میزنم.
   
Mio marito sta male. Vorrei andare all'ospedale. حال شوهر من بده. میخواهم به بیمارستان بروم.
Non si preoccupi, chiamo un'ambulanza. نگران نباشید، آمبولانس صدا میزنم.
   LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand