درس سی و هفت
LEZIONE TRENTASETTE

ITALIANO
فارسی
Pronto! الو!
Ciao, sono Massimo, vorrei parlare con Giovanni. سلام مسیمُ، میخواهم با جواننی صحبت کنم.
Ciao Massimo, Giovanni non è in casa. سلام مسیمُ، جواننی خونه نیست؟
Sai quando ritorna? میدونی کی برمیگرده؟
Purtroppo non lo so. متاسفانه نمیدونم.
Va bene. Richiamo più tardi. Grazie e ciao. خیلی خب. یه کم دیرتر زنگ میزنم. مرسی و خداحافظ
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand