درس سی و شش
LEZIONE TRENTASEI

ITALIANO
فارسی
Ciao Monica, devo correre... خدا حافظ مونیکا، من باید سریع بروم...
Ma Massimo, dobbiamo preparare la torta per la festa! اما ماسیمو، ما باید برای مهمونی کیک آماده کنیم!
Non ho tempo, oggi devo fare molte cose. من وقت ندارم، امروز من باید کار های زیادی انجام بدهم.
Questa me la paghi! بهایش را میپردازی!LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand