درس سی و پنج
LEZIONE TRENTACINQUE

ITALIANO
فارسی
Guarda, questa vetrina è molto bella. ببین، این ویترینه خیلی قشنگه!
Vuoi entrare? میخوای بریم تو؟
Si, è tutto in saldo e la commessa è un'amica. اره، همه چیز حراجه و فروشنده یک دوسته.
Bene, così ti fa uno sconto. خب، پس به تو تخفیف میده.
Andiamo! بریم!


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand