درس سی و چهار
LEZIONE TRENTAQIATTRO

ITALIANO
فارسی
Ehi Massimo, questa sera io voglio andare a mangiare in un buon ristorante. ماسیمو، امشب من می خواهم بروم در یک رستوران خوب غذا بخورم.
Dove vuoi andare? می خواهی کجا بروی؟
Voglio andare a mangiare pesce. میخوام برم ماهی بخورم.
Buona idea, e… offro io! ایده ی خوبه... مهمون من!
Che galantuomo! چه مرد مهربانی!


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand