درس سی و سه
LEZIONE TRENTATRE

ITALIANO
فارسی
Massimo, grazie della visita. ماسیمو، از دیدارت متشکرم.
Di niente. چیزی نیست - کاری نکردم.
Che cosa posso offrirti? چی برات سفارش بدم؟
Un caffè va bene. یه قهوه خوبه.
Con o senza zucchero? با شکر یا بدون شکر؟
Con zucchero e un po' di latte, grazie. با شکر و مقداری شیر، متشکرم.LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand