درس سی و دو
LEZIONE TRENTADUE

ITALIANO
فارسی
La mattina Giovanna non dorme molto, quando lei sente la sveglia, si alza, e apre subito la finestra, e dopo si prepara. صبح ها جواننا خیلی نمیخوابد، وقتی که او صدای زنگ ساعت را میشوند، بلند میشود، و زود پنجره را باز میکند، و بعد آماده میشود.

برخی از افعال به افعال انعکاسی معروفند و همیشه با ضمیر های انعکاسی صرف میشوند. برخی از این افعال را در زیر میبینید.
svegliarsi: بیدار شدن
alzarsi: بلند شدن
prepararsi: آماده شدن
برای مطالعه ی بیشتر به صفحه گرامر این درس مراجعه کنید.

LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand