درس سی و یک
LEZIONE TRENTUNO

ITALIANO
فارسی
Ehi Jane, hai una casa o un appartamento? هی جین، یک خانه داری یا یک آپارتمان؟
Io ho una casa. La mia casa ha una cucina, una sala grande, due stanze da letto e due bagni. من یک خانه دارم. خانه من یک آشپزخانه یک سالن بزرگ، دو اتاق خواب و دو دستشویی دارد.
Hai anche un giardino? آیا باغچه هم داری؟
Si, io ho un giardino e di fronte ho un vigneto. بله، یک باغچه دارم و در جلو یک تاکستان دارم.
Un vigneto? E' fantastico! یک تاکستان؟ این فوق العاده است!LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand