درس سی
LEZIONE TRENTA

ITALIANO
فارسی
Mi scusi signore, dove è il Colosseo? ببخشید آقا، کلوزیوم کجاست؟
Sempre diritto e poi giri a destra. مستقیم برو و بعد بپیچ به راست.
E dove è il bar Roma? و بار رم کجاست؟
Sempre diritto e poi giri a sinistra, il bar è di fronte alla chiesa. مستقیم برو بعد بپیچ به چپ، بار روبروی کلیسا است.
Molte grazie. خیلی ممنون.
Prego. خواهش میکنم.
   

در این درس با نحوه ی آدرس دهی آشنا میشویم.
Destra: راست
Sinistra: چپ
Diritto: مستقیم
Di fronte: روبروی
Girare: گردیدنLINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand