درس بیست و نه
LEZIONE VENTI NOVE

ITALIANO
فارسی
Tutti i giorni Lorenzo prende il treno. لورنتسو هر روز سوار قطار می شود.
Quando è in treno lui legge il giornale, scrive due email, risponde al cellulare e prende un caffè. وقتی که در قطار است او روزنامه میخواند، دو ای میل مینویسد، به موبایل جواب میدهد و یه قهوه میخورد.
Per Lorenzo il treno è un ufficio. برای لورنتسو قطار مانند یک دفتر کاراست .LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand