درس بیست و هشت
LEZIONE VENTISETTE

ITALIANO
فارسی
Buon giorno! Ha Lei camere libere? روز بخیر! اتاق خالی دارید؟
Per quale giorno? برای چه روزی؟
Io vorrei una camera per questa notte per due persone. من یه اتاق برای امشب برای دو نفر میخواهم لطفا.
Molto bene. Noi abbiamo una stanza con letto matrimoniale. بسیار خوب. ما یک اتاق با تخت دونفره داریم.
Quanto costa la camera? قیمت اتاق چقدر است؟
La camera costa ottanta euro a notte. اتاق هشتاد یورد هر شب است.
La prendo. میگیرمش.
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand