درس بیست و هفت
LEZIONE VENTI SETTE

ITALIANO
فارسی
Ciao Massimo, che cosa è quella? سلام ماسیمُ، اون چیه؟
Questa è una cartolina. این یک کارت پستال است.
Cari amici, oggi io e Jane siamo a Capri. دوستاى عزیز، امروز من و جین در کاپری هستیم.
Il mare è blu e bellissimo e la gente è molto simpatica. دریا آبی و خیلی زیبا است و مردم خیلی مهربان هستند.
A presto. Vostro, Massimo. به امید دیدار. ارادتمند، ماسیمُ.
Che bella cartolina! چه کارت پستال زیبایی!


کاپری نام جزیره ای زیبا در کنار شهر ناپل در ایتالیا است.
دقت داشته باشید که در ایتالیایی "مردم" مفرد است و با فعل مفرد می آید.
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand