درس بیست و شش
LEZIONE VENTISEI

ITALIANO
فارسی
Ciao Francesca, quando inizia il film oggi? سلام فرانچسکا، امروز فیلم کی شروع میشه؟
Il film inizia alle quattro e un quarto. فیلم ساعت چهار و ربع شروع میشه.
Quando ci incontriamo? چه وقت همدیگه رو ببینیم.
Noi ci incontriamo alle quattro davanti all'entrata. ما همدیگر را میبینیم در ساعت چهار جلوی ورودی.
Ok, e non fare tardi! باشه، دیر نکنی!
Non ti preoccupare. نگران نباش.LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand