درس بیست و پنج
LEZIONE VENTI CINQUE

ITALIANO
فارسی
Io mi chiamo Francesca. اسم من فرانچسکا است.
Io studio italiano qui a Siena. من در اینجا در سیه نا ایتالیایی میخونم.
Io lavoro anche come fotografo e viaggio molto. من به عنوان عکاس کار میکنم و خیلی سفر میکنم.
Io sono molto contenta. من خیلی خوشحال هستم.
Perchè io amo vivere in Italia. برای اینکه من عاشق زندگی کردن در ایتالیا هستم
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand