درس بیست و چهار
LEZIONE VENTIQUATTRO

ITALIANO
فارسی
Ehi Massimo, che ore sono? ماسیمو، ساعت چند است؟
Sono le otto. Oggi io lavoro dalle otto e mezza alle sei e un quarto, e dopo mangio alle sette e quarantacinque. ساعت هشت است. امروز من از ساعت هشت و نیم تا شش و ربع کار می کنم، و سپس ساعت هفت و چهل و پنج غذا می خورم.
Che giornata! عجب روزی!


برای گفتن ساعت در زبان ایتالیایی دو حالت وجود دارد:
che ora è یا che ore sono که هر دو به معنی ساعت چند است میباشند.

برای گفتن ساعت همیشه از حرف تعریف le استفاده میکنیم. برای مثال:
le 5: ساعت پنج
le 2: ساعت دو
le 3: ساعت سه

اما وقتی میخواهیم بگوییم از ساعت یا تا ساعت به روش زیر عمل میکنیم
Dalle 8: از ساعت هشت
Alle 7 : تا ساعت هفت

LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand