درس بیست و سه
LEZIONE VENTI TRE

ITALIANO
فارسی
Massimo, siamo qui a Miami al concerto di Laura Pausini. ماسیمُ، اینجا در میامی هستیم در کنسرت لائورا پازینی.
Ecco che inizia, Laura, siamo qui! خب شروع میشه، لائورا، اینجاییم.
Brava Laura, sei fantastica, sei la migliore! آفرین لائورا، فوق العاده ای، بهترینی!
Si, lei canta la mia canzone preferita. اره، اون آهنگ مورد علاقه من را میخونه
Strani amori... عقشهای عجیب و غریب...

qui یا qua به معنی اینجا است.
lì به معنی آنجا است.


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand