درس بیست و دو
LEZIONE VENTIDUE

ITALIANO
فارسی
Il signor Ricci ha trentaquattro anni. آقای ریچی سی و چهار سال دارد.
Lui è alto e in buona forma. او قد بلند و خوش تیپ است.
Lui è molto bello ed è anche simpatico. او خیلی زیبا است و همچنین خیلی دلسوز است.
Il signor Ricci è sempre allegro e gentile. آقای ریچی همیشه خوشحال و مودب است.


در این درس با صفتها آشنا میشویم. در ایتالیایی صفتها با موصوف منطبق میشوند. برای مثال:
ragazzo bello: پسر قشنگ
ragazza bella: دختر قشنگ

برای اطلاعات بیشتر در مورد صفتها به صفحه گرامر این بخش مراجعه کنید.
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand