درس بیست و یک
LEZIONE VENTUNO

ITALIANO
فارسی
Mi scusi cameriere, io vorrei ordinare. ببخشید گارسن، من میخواهم سفارش بدهم.
Mi dica. بفرمایید.
Io vorrei una pasta al ragù e poi una bistecca ai ferri. من یک پاستا با سس راگو و بعد یک استیک کبابی میخواهم لطفا.
E come contorno? و برای غذای فرعی؟
Io vorrei dell'insalata mista. من سالاد مخلوط میخواهم لطفا.
E da bere? و نوشیدنی؟
Del vino bianco, grazie. شراب سفید، مرسی.
Prego. خواهش میکنم.
   

رسم غذا خوردن ایتالیایی ها:
یک پرس غذای کامل در ایتالیا معمولا شامل چهار بخش میباشد که به شرح زیر است.
Primo piatto: بشقاب اول که معمولا شامل کربوهیدرات ها میشود مثل نان، برنج، پاستا و غیره
Secondo piatto: بشقاب دوم که معمولا غذاهای پروتئینی میباشند مثل گوشت، مرغ، ماهی.
Contorno: معمولا سبزیجات در این مجموعه هستند
Dolce: به معنی شیرینی است و دسرها و یا میوه در این بخش قرار دارند.
دقت داشته باشید که فعل bere به معنی نوشیدن میباشد اما وقتی که da قبل از آن قرار میگیرد، معنی نوشیدنی میدهد. به همین ترتیب داریم.

Da mangiare: خوردنی
Da vedere: دیدنی
Da sentire: شنیدنی

LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand