درس بیست
LEZIONE VENTI

ITALIANO
فارسی
Massimo, hai la ragazza? ماسیمو، تو  نامزد داری؟
Si, io ho la ragazza e si chiama Marina. بله من نامزد دارم و نامش مارینا هست.
E' (lei) grassa? آیا او چاق است؟
No, lei è magra. نه، او لاغر است.
Ha la tua ragazza i capelli biondi? آیا نامزد تو مو های بور دارد؟
No, lei ha i capelli castani. نه، او مو های قهوه ای دارد.
   

Ragazza در اصل به معنی دختر است ولی ایتالیایی ها به نامزد هم میگویند.

LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand