درس نوزده
LEZIONE DICIANOVE

ITALIANO
فارسی
Buongiorno. صبح بخیر.
Buongiorno. صبح بخیر.
Prego, mi dica. خواهش میکنم، بفرمایید.
Io vorrei un caffè macchiato e una brioche alla crema. من یک قهوه با چند قطره شیر و یک بریوش با کرم میخواهم لطفا.
Molto bene. بسیار خوب.
Quanto è? چنده؟
Tre euro. سه یورو.
Ecco a Lei cinque euro. پنج یورو خدمت شما.
Ecco il resto. این هم بقیه اش.

Caffè macchiato: یک نوع قهوه است که مقدار کمی شیر به آن افزوده شده.
Latte macchiato: یک نوع قهوه که درصد شیر در آن بیشتر از قهوه است.
Macchiare: به معنی لکه دار کردن میباشد.
Macchiato: به معنی لکه دار شده میباشد.

LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand