درس هجده
LEZIONE DICIOTTO

ITALIANO
فارسی
Ciao! Io mi chiamo Lucia. سلام! اسم من لوچیا هست.
Io sono italiana e sono di Venezia. من ایتالیایی هستم و اهل ونیز هستم.
Io ho trenta anni, ho un'auto e ho una casa. من سی سال دارم، یک ماشین دارم و یک خانه دارم.
La casa è molto bella. خانه خیلی زیبا است.
Io parlo inglese, e capisco un po' il francese. من انگلیسی صحبت میکنم، و یه کم فرانسه میفهمم.

در درس قبل با حروف تعریف نامعیین آشنا شدیم. در این درس مروری میکنیم بر این حروف و با یکی دیگر از آنها آشنا میشود.
Una: برای کلمات مونث استفاده میشود.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه گرامر این درس مراجعه کنید

LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand