درس هفده
LEZIONE DICIASETTE

ITALIANO
فارسی
Massimo, hai (tu) un'auto? ماسیمو. تو یه ماشین داری؟
Si, io ho due auto. بله من دوتا ماشین دارم.
Hai un fratello? تو یه برادر داری؟
Si, io ho un fratello بله من یه برادر دارم.
Hai un gatto? آیا یک گربه داری؟
Si, io ho tre gatti. بله من سه تا گربه دارم.


در این درس به حروف تعریف نامعیین میپردازیم.
Un یکی از این حروف تعریف نامعیین میباشد.
'Un یکی دیگر از این حروف تعریف میباشد که برای کلماتی که با حروف صدادار شروع میشوند، کاربرد دارد.

LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand