درس شانزده
LEZIONE SEDICI

ITALIANO
فارسی
Mi scusi! Quanto costa questo? ببخشید! قیمت این چنده؟
Questo costa un euro. این قیمتش یک یورو هست.
E quanto costa questo? و قیمت این یکی چنده؟
Questo costa due euro. این قیمتش دو یورو هست.
E quello quanto costa? و اون یکی قیمتش چنده؟
Quello costa tre euro e questo costa quattro. قیمت اون سه یورو و این چهار یورو قیمت داره.
Grazie. متشکرم.
Prego. خواهش می کنم.


دقت داشته باشید که questo , quello ضمایر اشاره میباشند.
questo برای اشاره به نزدیک و به معنی این است.
quello برای اشاره به دور و به معنی آن است.
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand