درس پانزده
LEZIONE QUINDICI

ITALIANO
فارسی
Massimo, aspetta! Io ho una domanda. ماسیمو، صبر کن! من یه سوال دارم.
Si? بله؟
Ehi, Massimo, quanti anni hai tu? ماسیمو، چند سال داری ؟
Io ho trentotto anni, quanti anni hai tu? من سی و هشت سال دارم، تو چند سالته؟
Io ho trentuno anni. من سی و یک سال دارم.
   

برای اطلاعات بیشتر در مورد اعداد به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand