درس چهارده
LEZIONE QUATTORDICI

ITALIANO
فارسی
Buongiorno. صبح بخیر.
Buongiorno. صبح بخیر.
Come si chiama Lei? وام شما چیست؟
Io mi chiamo Bianchi. Come si chiama Lei? اسم من بیانکی است. اسم شما چیست؟
Io mi chiamo Rossi. Di dove è Lei? اسم من رُسسی است. شما کجایی هستید؟
Io sono di Napoli. Di dove è Lei? من اهل ناپل هستم. شما اهل کجا هستید؟
Io sono di Venezia. من اهل ونیز هستم.
Piacere. خوشبختم.
Piacere. خوشبختم.
Arrivederci. تا دیدار دوباره مان.
Arrivederci. تا دیدار دوباره مان.دقت داشته باشید که برای اینکه بخواهیم شخصی را محترمانه خطاب کنیم میبایست از ضمیر Lei استفاده کنیم و از افعال در زمان سوم شخص مفرد استفاده کنیم.

LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand