درس سیزده
LEZIONE TREDICI

ITALIANO
فارسی
Buon giorno! صبح بخیر!
Buon giorno! صبح بخیر!
Come sta Lei? حال شما چطور است؟
Molto bene, grazie e Lei? خیلی خوبم، ممنون شما چطور هستید؟
Molto bene. خیلی خوبم.
Arrivederci. خدا نگهدار!
Arrivederci. خدا نگهدار!

 

در این درس با چند اصطلاح برای احوالپرسی آشنا میشویم. در زیر چند کلمه برای شروع احوالپرسی را می آموزیم.
Buongiorno: روز بخیر - سلام محترمانه
Buon pomeriggio: بعد از ظهر بخیر
Buona sera: عصر بخیر - معمولا از ساعت 13 به بعد استفاده میشود.
Buona notte: شب بخیر - معمولا قبل از رفتن به تخت خواب کاربرد دارد.
Arrivederci: خداحافظ - مودبانه


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand